Submissions

Login or Register to make a submission.

Author Guidelines

Autorijuhend

Kaastöö vormistamisel palume arvestada järgmiste nõuetega:

 • ERMi aastaraamatus avaldatakse ainult eestikeelseid artikleid. Artikli maht on 30 000–40 000 tähemärki.
 • Kaastöö palume esitada elektrooniliselt, soovitavalt Wordi- või RTF-vormingus aadressile: toimetus@erm.ee.
 • Kaastööle lisada kokkuvõte mahuga 3000–3500 tähemärki, mis tõlgitakse inglise ja vene keelde; 
 • Kaastööle lisada autori(te) tutvustus pikkusega 300–400 tähemärki (töökoht ja amet, teaduskraad, peamised uurimisteemad).
 • Palume lisada artiklile ka autori kontaktandmed (e-mail, telefon, aadress)

Illustratsioonide nõuded

Artikli sisuosale võib lisada täiendavaid illustratsioone (fotod, joonised). Igale fotole/joonisele tuleb lisada ka allkiri (mis on pildil kujutatud, fotograafi/kunstniku nimi, aasta, fotokogu nr), nt: Foto 1. Kollased lehed. Foto: Margus Margapuu 2010. Erakogu. Fotod palume saata eraldi failidena (jpg, tif), resolutsiooniga 300 dpi; suurusega vähemalt 1200 x 1800 pikslit.

Joonised jm lisad palume esitada eraldi failidena.

Viitamine
Viited kasutatud allikatele ja publikatsioonidele tuleb esitada teksti sees ümarsulgudes, tuues esile:

 • Tsiteeritava/refereeritava teose või artikli autori nime või teose pealkirja (pika pealkirja puhul selle osa või lühendi), ilmumisaasta ja tsiteeritava/refereeritava lehekülje numbri, nt:  (Bynum 1987: 83; The Royal …) või (Sild 2008a: 18–21).
 • Artiklis kasutatud intervjuu(de) juurde märkida sulgudesse intervjueeritu sugu, sünniaasta, välitöömaterjalide kogumisaasta ning koht, nt: (M, snd 1978, VM 2010, Tartu).
  Viited arhiiviallikatele esitatakse teksti sees sulgudes järgmiselt: (ERM A f 1, n 7-5, s 1; EKLA f 350: 1343, 31: ERM KV 927: 24).
 • Viited seletatakse lahti artikli lõpus olevas kasutatud allikate ja kirjanduse nimekirjas.

Kasutatud allikate ja kirjanduse nimestik tuleb esitada järgmiselt:

1. Esmalt esitatakse allikad (nt arhiivmaterjalid, intervjuud):

Allikad
EKLA f 350 = Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Kultuurilooline Arhiiv, Eesti Elulugude kogu.
ERM A f 1, n7-5, s 1, s 2. Külastatejauuringud ERMi püsinäitusel „Eesti. Maa, rahvas, kultuur”. 
ERM KV 927 = Eesti Rahva Muuseumi korrespondentide vastuste arhiiv, küsimusleht nr 196 „Kohv“.
VM = Välitöömaterjalid (intervjuud) Pärnu- ja Tartumaal 2010–2012 (autori valduses).

2. Seejärel esitatakse kasutatud publikatsioonide nimekiri:

Kirjandus
Bynum, Caroline Walker. 1987. Holy Feast and Holy Fast: the Religious Significance of Food to Medieval Women. Berkeley: University of California Press.
Kirshenblatt-Gimblett, Barbara. 1989. Authoring Lives. – Journal of Folklore Research 26 (2): 123–149.
Radley, Alan. 1990. Artefacts, Memory and a Sense of the Past. – Collective Remembering, edited by David Middleton and Derek Edwards. London: Sage Publications, 46–59.
The Royal Anthropological Institute. Report of the Strategic Review Working Group. http://www.therai.org.uk/rainews/StrategicReviewReport2003.html (viimati külastatud 20.08.2008).

 

Kontakt
Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat
Eesti Rahva Muuseum
Muuseumi tee 2
60532 Tartu
www.erm.ee

Telefon: 7363038
E-mail: toimetus@erm.ee

Submission Preparation Checklist

All submissions must meet the following requirements.

 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.