Kuidas mõtestavad ekspositsiooni koostajad auditooriumide kaasamist? Kujuteldavad auditooriumid ja kaasamisviisid Tartu Ülikooli loodusmuuseumi uue püsiekspositsiooni loomisel

Authors

  • Krista Lepik
  • Reet Mägi
  • Pille Pruulmann-Vengerfeldt

Abstract

Kuidas mõtestavad ekspositsiooni koostajad auditooriumide kaasamist? Kujuteldavad auditooriumid ja kaasamisviisid Tartu Ülikooli loodusmuuseumi uue püsiekspositsiooni loomisel

Artikli eesmärk on panustada muuseumide püsiekspositsioonidega seotud auditooriumide kaasamise mõistmisse ja kujundamisse Tartu Ülikooli loodusmuuseumi näitel. Keskendume seejuures näituste kuraatorite kui sisuloojate rollile publiku kaasamisviiside kujundajatena. Kasutades konstruktivistlikku põhistatud teooriat, tugineb uuring üheteistkümnele poolstruktureeritud intervjuule Tartu Ülikooli loodusmuuseumi uue püsiekspositsiooni kuraatoriga. Kuraatorite vaatepunktide paremaks mõistmiseks toetub meie analüüs kujuteldavate auditooriumide kontseptsioonile ning otsib vastuseid küsimustele, missuguseid publiku kaasamisviise võib kuraatorite kommentaaride põhjal tuvastada ning missugused protsessid neid seejuures mõjutasid.

Muuseumide auditooriumide ning kaasamisviiside temaatika on ERMi aastaraamatu lugejale juba küllalt tuttav (Runnel ja Pruulmann-Vengerfeldt 2012; Runnel, Lepik, Pruulmann-Vengerfeldt 2014; Lotina 2014; Rattus 2016). Varasemate käsitluste puhul on aga pööratud rohkem tähelepanu auditooriumide ja kaasamisviiside olemasolule, mitte aspektidele, kuidas tekivad nende kujunemist mõjutavad kaalutlused ja kuidas saab seda tekkeprotsessi suunata. Lisaks on varasem põhjalik kaasamisviiside väljaselgitamine ja nendega seotud eri aspektide omavaheliste seoste määratlemine valminud holistilise vaatega muuseumide tegevusele (Lotina 2016) ning meie käsitlus ekspositsioonide spetsiifilisele kontekstile. Kujuteldavate auditooriumide kontseptsioon (Litt 2012) tugineb sotsiaalmeedia uurimisel ning siin rakendame selle printsiipe ekspositsioonile kui palju staatilisemale kommunikatiivsele keskkonnale.

Uurimuse tulemused vastasid küsimustele, missuguseid auditooriume kujutlesid Tartu Ülikooli loodusmuuseumi uut püsiekspositsiooni koostanud kuraatorid, missugused tegurid mõjutasid kuraatoritel auditooriumide konstrueerimist ja missuguseid kaasamisviise nad ekspositsioonile kavandasid. Auditooriumide seas eristusid indiviidid ja institutsioonid ning mõlemad rühmad koosnesid omakorda detailsematest gruppidest. Kuraatoreid mõjutavad tegurid jaotati Anthony Giddensi strukturatsiooniteooriast (1984) ja Litti kujuteldavate auditooriumide kontseptsioonist (2012) lähtuvalt struktuurseteks ja agentseteks. Püsiekspositsiooni kaasamisviisidena ilmnesid järgmised: õpetamine, huvi tekitamine, koostöö ja sidusrühmade teenimine. Õpetamine oli tihendalt seotud ekspositsiooni uuendamise põhieesmärgiga luua õpikeskkond mitteformaalsele keskkonnaharidusele ning see sarnanes Lotina (2016) tuvastatud informeerimise kaasamisviisile. Huvi tekitamine oli kaasamisviis, millel oli sarnaseid tunnuseid varem kirjeldatud turundamise kaasamisviisile (Lotina 2016). Koostöö, milles külastajad panustavad muuseumi eesmärkide täitmisele, oli püsiekspositsiooni kontekstis piiratud võimalustega, kuid suure potentsiaaliga ekspositsiooni valmimisele järgnevate arenduste planeerimisel. Sidusrühmade teenimine väljendus muuseumi poolt sidusrühmade vajaduste rahuldamises ning võimaldab arendada mitmekesiseid teenuseid.

Kokkuvõttes nii muuseumid kui konkreetsemalt nende püsiekspositsioonid pakuvad väärtuslikku materjali analüüsimaks auditooriumide ja kaasamisviiside kujundamist. Nende protsesside parem mõistmine aitab leida mitmekesiseid võimalusi tegelike auditooriumide kaasamiseks. Uute sõnumite, auditooriumide ja neile pakutavate tegevuste määratlemine on iga püsiekspositsiooni kavandamise loomulik osa, kuid seejuures on sisuloojate nägemused valmivast ekspositsioonist väärt detailset süvenemist ning seejuures saab panna tähele, missugused asjaolud võimaldavad kuraatorite loomingut või seavad sellele piire.

What are the origins and limits of the curatorial imagination? Imagined audiences and modes of engagement in the making of the new permanent exhibition of Tartu University Natural History Museum

The article aims to enhance the understanding of audience engagement and ways of its shaping in relation to permanent expositions by using the example of Tartu University Natural History Museum. We focus on the role of exhibition curators as content creators in the shaping of audience engagement. The study is informed by constructivist grounded theory and draws upon eleven semi-structured interviews with the curators of the new permanent exhibition of Tartu University Natural History Museum. In order to understand better the curators’ perspectives our analysis relies on the concept of imagined audiences and seeks to answer questions about what kind of engagement modes can be identified from the curators’ comments and what processes the latter were influenced by. The theme of museum audiences and engagement modes should already be familiar to the reader from previous Yearbooks of the Estonian National Museum (Runnel ja Pruulmann-Vengerfeldt 2012; Runnel, Lepik, Pruulmann-Vengerfeldt 2014; Lotina 2014; Rattus 2016). Earlier discussions, however, placed more emphasis to the existence of audiences and engagement modes, and were less concerned with how curatorial considerations can impact the formation of audience engagement and how this formative process may be directed. Furthermore, the earlier in-depth identification of engagement modes and examination of the interrelationships between their various aspects was underpinned by a holistic view on museum activities (Lotina 2016), while the present treatment focuses on the specific context of museum expositions. The concept of imagined audiences (Litt 2012) draws on the study of social media, but for this article we have applied its principles to a museum exposition, which is a far more static communicative environment. The study answered the questions about the kind of audiences the curators who put together the permanent exhibition of Tartu University Museum of Natural History were envisioning and what factors influenced the construction of audiences as well as what engagement modes were designed for the exposition. Individuals and institutions were distinguished among the audiences, both of which were in turn comprised of more detailed groups. Building on Gidden’s theory of structuration (1984) and Litt’s notion of an imagined audience (Litt 2012) the factors influencing the curators were grouped as either structural or agential. The following modes of engagement with the permanent display emerged: teaching, attracting interest, co-operation and provisions for stakeholders. Teaching was closely interlinked with the main objective of renewing the permanent display: the intent is to create a learning environment for non-formal environmental education, and in this respect it resembled the informing mode of audience engagement identified by Lotina (2016). Attracting interest was a mode of engagement which bore similarities to the marketing engagement mode previously described by Lotina (2016). Co-operation where visitors contribute towards the fulfillment of the museum’s objectives offered limited possibilities within the context of the permanent exhibition, but it holds considerable potential in the planning of future developments of the exposition. Providing for stakeholders was reflected in the museum’s consideration of the stakeholders’ needs, and it allows the museum to develop various services. All in all, both museums and their permanent displays offer valuable material for analysing the way in which audiences and their engagement modes are shaped. A better understanding of these processes will help us expand the possibilities of engaging actual audiences. Identifying messages, audiences and activities is a natural part of the planning of any permanent exhibition; however, the content creators’ visions of the upcoming exhibition also merit a detailed examination, and thereby particular factors that favour or constrain curatorial creativity will become clearer.

Где начинается и проходит граница фантазии куратора? Воображаемые аудитории и способы их вовлечения при создании новой постоянной экспозиции Музея природы Тартуского университета Эне Кыресаар, Терье Анепайо
Цель статьи – внести вклад в понимание и формирование приёмов вовлечения аудитории на постоянных музейных экспозициях на примере Музея природы Тартуского университета. Наше внимание сосредоточено на деятельности кураторов-составителей выставок как создателей приёмов вовлечения публики. Опираясь на конструктивистскую теорию, проводится анализ одиннадцати полуструктурированных интервью с кураторами новой постоянной экспозиции Музея природы Тартуского университета. Для лучшего понимания точек зрения кураторов наш анализ опирается на концепцию воображаемых аудиторий. Мы пытаемся понять, какие приёмы вовлечения публики можно распознать по комментариям кураторов и какие процессы на них при этом повлияли. Тема музейной публики и способов её вовлечения знакома читателю из предыдущих ежегодников Эстонского национального музея (Runnel & Pruulmann-Vengerfeldt 2012; Runnel, Lepik, Pruulmann-Vengerfeldt 2014; Lotina 2014; Rattus 2016). Однако в предыдущих анализах внимание обращалось скорее на наличие аудитории и способов её вовлечения, чем на то, как рождаются соображения, влияющие на их формирование, и каким образом можно управлять этим процессом. Кроме того, приёмы вовлечения и взаимосвязь между связанными с ними аспектами до этого определялись через холистический взгляд на деятельность музеев (Lotina, 2016), тогда как в нашем анализе – на специфический контекст выставок. Концепция воображаемых аудиторий (Litt 2012) основывается на изучении соцсетей. Мы применяем её принципы к экспозициям как намного более статичной коммуникативной среде. Результаты исследования дали ответы на следующие вопросы: какую публику представляли кураторы в процессе создания новой постоянной экспозиции Музея природы Тартуского университета, какие факторы повлияли на конструирование целевой аудитории, какие приёмы вовлечения публики были разработаны для выставки? Целевая аудитория разделилась на индивидов и учреждения, состоящие, в свою очередь, из групп поменьше. Факторы, повлиявшие на кураторов, были разделены на структурные и агентные, согласно теории структурации Гидденса (1984) и концепции воображаемых аудиторий Литта (2012). Также были выявлены следующие приёмы вовлечения публики: обучение, пробуждение интереса, сотрудничество, обслуживание партнёров, причастных к деятельности музея. Обучение было тесно связано с основной целью обновления экспозиции – создание среды обучения для неформального образования в сфере окружающей среды, что схоже со способом вовлечения путём информирования у Л. Лотиной (Lotina 2016). Пробуждение интереса было способом вовлечения, имеющим схожие признаки с ранее описанным маркетинговым способом вовлечения (Lotina 2016). Сотрудничество, в ходе которого посетители содействуют достижению целей музея, имело ограниченные возможности в контексте постоянной экспозиции, но большой потенциал при планировании развития уже после открытия выставки. Обслуживание партнёров музея выражалось в удовлетворении потребностей партнёров, что даёт возможность для развития разнообразных услуг. Итак, как музеи, так и их постоянные экспозиции обладают ценным материалом для анализа формирования целевых аудиторий и способов их вовлечения. Лучшее понимание этих процессов поможет поиску разнообразных возможностей для вовлечения реальных аудиторий. Определение месседжей, целевых аудиторий и предлагаемых им занятий является естественной частью планирования любой постоянной экспозиции. При этом представления составителей о готовящейся экспозиции заслуживают углублённого рассмотрения в целях выяснения обстоятельств, благоприятствующих или ограничивающих творчество кураторов.

Downloads

Published

2021-10-17