Kunstiga kiusamise vastu. Kiusuennetustunni eesmärk ja ülesehitus Kadrioru kunstimuuseumi ja Tartu Kunstimuuseumi näitel

Authors

  • Hanna-Liis Kont

Abstract

Kunstiga kiusamise vastu. Kiusuennetustunni eesmärk ja ülesehitus Kadrioru kunstimuuseumi ja Tartu Kunstimuuseumi näitel

Koos muuseumide fookuse liikumisega publiku vajaduste suuremale arvestamisele, on paljud muuseumid üle maailma hakanud aina aktiivsemalt ja teadlikumalt panustama ka inimeste heaollu, sealhulgas haavatavate või kõrvale jäetud ühiskonnagruppide kaasamisse ja nende vaimsesse ning füüsilisse tervisesse. Viimastel aastatel on selles suunas asunud töötama ka mitmed Eesti muuseumid. Kirjeldatud muuseumiuuenduse üheks konkreetseks näiteks on kiusuennetusega tegelemine. Senised uuringud on näidanud, et iga viies Eesti koolis õppiv laps on kiusamise ohver ning et kiusamisega võib kaasneda ka ärevus ja depressioon ehk see võib oluliselt mõjutada vaimset tervist. Kuigi selle probleemiga tegelevad Eestis mitmed organisatsioonid, siis aktiivsem koostöö muuseumidega käivitus alles aastal 2018, kui teineteisest sõltumatult pöördusid nii Kadrioru Kunstimuuseum kui ka Tartu Kunstimuuseum SA Kiusamisvaba Kooli poole sooviga töötada välja kiusuennetusega tegelevad muuseumi haridusprogrammid üldhariduskoolidele. Tekkinud koostöö tulemusel valmisid muuseumitunni „Kunstiga kiusamise vastu” kaks varianti mõlemale muuseumile.

Artikkel pakub vastuseid küsimustele, miks on nimetatud kunstimuuseumid otsustanud just kiusamise ennetamisega tegelema asuda ja kuidas ühendatakse kiusuennetust ja kunsti vahendamist nii haridusprogrammide kui osaliselt ka näituste ülesehituses. Kiusuennetusega kunstimuuseumides tegelemiseks on mitmeid põhjuseid nii muuseumide, koolide kui ka Kiusamisvaba Kooli vaatepunktist. Kuna kooliõpilased on muuseumidele väga oluliseks sihtrühmaks, on muuseumide eesmärk võimalikult efektiivselt oma programme koolide vajadustega kohandada. Arvestades, et ka kiusuennetusega on hakatud koolides aktiivsemalt ja süsteemsemalt tegelema, on muuseumid märganud võimalust sellesse panustada, pakkudes alternatiivseid ja vaheldust võimaldavaid kiusuennetustunde väljaspool koolimaja. Taolise tunni väljatöötamise kaudu avanes üheaegselt võimalus pakkuda koolidele muuseumitundi, mis ühendab kahte vajalikku teemat – kiusuennetust ja kunsti vahendamist, koolitada tunnijuhte, kuidas oskuslikult kiusuolukordadesse sekkuda ja rakendada valdkonna aktuaalseid teoreetilisi suundumusi praktikas. Kiusamisvaba Kooli jaoks on täiendav eelis see, et tunni kaudu saab KiVa programmi tutvustada ka nendele koolidele, kes pole veel sellega liitunud, ning pakkuda juba liitunud koolidele teadmiste kinnistamist võimaldavaid tegevusi. Siiski on tegemist alles esmase algatusega, mida tuleks edasi arendada, et leida koolide ja muuseumide vahel ühekordsest külastusest jätkusuutlikumaid koostööformaate, mille mõju õpilastele oleks pikaajalisem. Samuti on oluline, et muuseumid seoksid kiusuennetuse tugevamalt oma laiemate strateegiliste suundumustega, kuna muidu võib see jääda vaid põgusaks katsetuseks, millele ei järgne järjepidevat arendustööd ega jätkutegevusi.

Muuseumitunnis „Kunstiga kiusamise vastu“ ühinevad kunstiteoste vahendamine ja kiusuennetuseks vajalike põhimõtete edasiandmine aruteludes, mängudes ja käelises tegevuses. Kunstiteoste kaudu kiusamisega seotud teemade käsitlemine võimaldab lastel oma kogemuste pinnalt teoseid analüüsida ning samas kunstniku vaatepunkti kaudu tuttavatele olukordadele uuest küljest läheneda. Diskussioonidele järgnevad koostöömängud aitavad arutelus tehtud järeldusi praktikas katsetada ja läbi mängida. Leitud põhimõtetele illustratsioonide joonistamine ja piltidest lepingu koostamine võimaldab uusi teadmisi kinnistada. Kuigi tunni mõju osalenud õpilastele ei ole veel olnud võimalik detailselt uurida, siis seniste andmete analüüs viitab sellele, et tund võimaldab kunsti olemust ja sotsiaalseid oskusi ning hoiakuid samaaegselt edasi anda. Seejuures toimivad kunst ja kiusuennetus n-ö teineteist toetavate partneritena, kus kumbki ei muutu marginaalseks. Tunni efektiivsuse tõstmiseks oleks aga kasulik suurendada muuseumitöötajate ja õpetajate omavahelist suhtlust väljaspool tunni toimumisaega, et panna paika vastastikused ootused ja vahetada infot nii konkreetse klassi vajaduste kui ka tunni eripärade ning võimalike jätkutegevuste osas. Vaadeldes tunni sidumist erinevate näitusekeskkondadega, on ilmnenud, et see sobib ühitamiseks küllaltki erinevate kunstinäitustega – nii püsiekspositsiooni kui ka ajutise väljapanekuga ja nii ajaloolise kui ka kaasaegse kunstiga. Hoolimata näituse tüübist oleks abi, kui tiheneks kuraatorite ja tunnijuhtide omavaheline suhtlus ruumilahenduste ja helitaustade planeerimisel, et tundi saaks efektiivsemalt läbi viia.

Kuraatorite ja muuseumide haridustöötajate tulevikuperspektiivis on võimalus algatada käimasoleva muuseumiuuenduse kontekstis koostööd veel paljude sihtgruppidega. Piiratud ressursside tingimustes muutub aga aina olulisemaks läbimõeldud prioriteetide seadmine, sidumaks valdkonna arenguid võimalikult efektiivselt kohalike vajadustega.

Preventing Bullying in Estonian Art Museums

With the shift of focus on the part of museums towards a fuller consideration of the audience’s needs, a number of museums around the world have begun to contribute more actively and consciously to people’s welfare, including their physical and mental health and the inclusion of more vulnerable and marginalised social groups. Several museums in Estonia have joined in these efforts over the past few years. A specific example of such a museum innovation is the work that has been done with bullying prevention. To date, studies have shown that one in five children attending a school in Estonia is a victim of bullying and that bullying can cause anxiety and depression, or in other words, it can significantly affect one’s mental health. Although there are several organisations in Estonia dealing with this problem, more active co-operation with museums started only in 2018 when Kadriorg Art Museum and Tartu Art Museum, independently of one another, contacted the Foundation for the Bullying-Free School with the request to develop anti-bullying educational programmes for schools of general education. As a result of the co-operation, two versions of the museum lesson, ’Using art to combat bullying’, were prepared for both museums.
The article addresses the questions of why the above art museums decided to undertake their bullying prevention initiative and how this concern and art mediation are combined in the structure of educational programmes and to some extent, in that of the exhibitions. There are several reasons for undertaking anti-bullying initiatives in art museums from the perspective of both schools and museums as well as the Foundation for the Bullying-Free School. As school children have become an important target group, museums have sought to adapt their programmes, as effectively as possible, to the needs of schools. Considering that schools likewise have become more proactive and systematic in their approach to bullying, museums have seen this as an opportunity to offer alternative anti-bullying lessons outside the classroom routine. The development of such a lesson has provided an opportunity to simultaneously offer schools a museum lesson which would combine two critical themes—bullying prevention and art mediation—as well as train instructors in how to intervene expertly in bullying situations and apply current theoretical approaches. An added bonus for the foundation is that the museum lesson enables them to introduce the Bullying-free School programme to the schools that have not yet joined it and offer further knowledge consolidation activities to the schools that have already enrolled in the programme. However, it is still a young initiative that needs further development in order to find more sustainable collaboration formats which would have a more long-term influence on school children than a single museum visit. It is likewise important that the museums should seek to tie bullying prevention more strongly to their broader strategic orientations, or otherwise they run the risk of it remaining an ephemeral experiment that is not grounded by continuous development or follow-up activities.
Through discussions, cooperative role plays and a craft activity, the museum lesson, ’Using art to combat bullying’, combines mediation of art works and introduction to anti-bullying principles. Discussion of topics related to bullying through works of art enables children to analyse art works in the light of their own experience and to approach familiar situations from a novel angle provided by the artist’s perspective. The co-operative role plays help to test out in practice the conclusions of the discussions. To consolidate the recently gained knowledge children are tasked with drawing pictures and compiling a contract based on the pictures. Although it has not yet been possible to study in detail the impact of the lesson on the participants, an analysis of the existing data suggests that it is possible to impart simultaneously knowledge regarding the essence of art as well as social skills and attitudes. Art and bullying prevention act in partnership, so to speak, where they support each other without either of them becoming marginalised. One possible way of making the lesson more effective, however, would be the tightening of the interaction between the museum staff and teachers outside the lesson time so as to negotiate mutual expectations and exchange information regarding both the needs of a particular class and the specific adjustment of the lesson as well as follow-up activities. When examining the way in which the lesson was anchored to different exhibition environments, it became clear that the lesson could be combined with a variety of art expositions, including permanent displays and temporary exhibitions as well as displays of both historical and contemporary art. Regardless of the exhibition context, however, interaction between the curators and museum educators in the planning of spatial solutions and sound design could be further strengthened in order to deliver a more effective lesson.
For curators and museum educators, the ongoing museum innovation holds the potential for initiating co-operation with many other target groups. However, given the limited resources, it is increasingly more important to choose priorities very carefully in order to align, as effectively as possible, the developments in the field with the local needs.

Профилактика травли в художественнных музеях Эстонии Ханна-Лийс Конт
Вместе с перемещением фокуса деятельности музеев в сторону большего учёта потребностей публики многие музеи мира стали активнее и осознаннее вносить свой вклад в благополучие людей, в т. ч. привлекая к участию уязвимые или оставленные без внимания социальные группы и содействуя укреплению их душевного и физического здоровья. В последние годы в эту работу включились также эстонские музеи. Одним из конкретных примеров описанных новшеств является работа, направленная на предупреждение травли. Исследования показывают, что каждый пятый школьник в Эстонии подвержен травле, и что травля может сопровождаться тревожностью и депрессией, что существенно влияет на душевное здоровье. Данной проблемой в Эстонии занимаются несколько организаций, однако активное сотрудничество с музеями началось лишь в 2018 году, когда Кадриоргский художественный музей и Тартуский художественный музей независимо друг от друга обратились в целевое учреждение «Школа без травли» с предложением разработать для общеобразовательных школ музейные образовательные программы по профилактике травли. Результатом сотрудничества стали два варианта музейных занятий «Искусство против травли». В статье представлены ответы на вопросы, почему художественные музеи решили заниматься профилактикой травли и каким образом сочетаются предупреждение травли и представление искусства в структуре образовательных программ и отчасти выставок. Для работы по профилактике травли в художественных музеях имеется несколько причин как с точки зрения музеев, так и школ и ЦУ «Школа без травли». Поскольку учащиеся школ являются для музеев очень важной целевой аудиторией, музеи задаются целью по возможности эффективнее приспособить свои программы к потребностям школ. Принимая во внимание то, что в школах стали активнее и более системно заниматься предупреждением травли, музеи увидели возможность внести свой вклад, предлагая разнообразные альтернативные внешкольные занятия по профилактике травли. У музеев появилась возможность предложить школам занятия, объединяющие в себе две важные темы – профилактику травли и искусство, обучить ведущих уроков со знанием дела вмешиваться в ситуации травли и применять актуальные теоретические знания на практике. Дополнительным преимуществом для «Школы без травли» видится то, что посредством этих занятий «Школа» может представить свою программу учебным заведениям, ещё не присоединившимся к ней, а уже примкнувшим школам предложить занятия для закрепления знаний. Этот проект лишь первичное начинание, которое следует развивать, чтобы найти для школ и музеев более жизнеспособные формы сотрудничества с более длительным влиянием на школьников, чем одноразовые посещения музеев. Важно также, чтобы музеи тесней связали профилактику травли со своим стратегическим развитием, иначе это станет лишь беглым опытом, и никакой последовательной разработки и продолжения не последует. На музейных занятиях «Искусство против травли» представление произведений искусства и передача необходимых для профилактики травли принципов происходит через обсуждения, игры, ручную работу. Рассмотрение связанных с травлей тем посредством произведений искусства даёт детям возможность проанализировать произведения, исходя из своего опыта, и в то же время благодаря видению художника по-новому увидеть уже знакомые ситуации. Совместные игры после дискуссий позволяют проиграть и испытать на практике выводы, сделанные на обсуждении. Передача выявленных принципов в рисунках и составление договора из рисунков позволяет закрепить новые знания. Несмотря на то, что влияние занятий на принимавших в них участие школьников детально ещё не изучено, анализ имеющихся данных показывает, что занятия позволяют одновременно передавать суть искусства, а также социальные навыки и взгляды. При этом искусство и профилактика травли действуют как дополняющие друг друга составляющие, и ни одна из них не становится маргинальной. Однако, для увеличения эффективности занятий было бы полезно сделать более интенсивным общение работников музея и учителей вне рамок занятий, чтобы выяснить взаимные ожидания и обменяться информацией как о потребностях конкретного класса, так и об особенностях занятий и возможной последующей работе. При рассмотрении связанности занятий с различной выставочной средой выясняется, что они сочетаются с довольно разными художественными выставками – как с постоянными, так и временными экспозициями, как с историческим, так и современным искусством. Независимо от типа выставок будет полезно, если кураторы и ведущие занятий станут тесней общаться при планировании пространства и звукового фона выставки, чтобы эффективнее проводить занятия. В будущем в контексте проводимого обновления музея можно инициировать сотрудничество со многими другими целевыми группами. Однако, в условиях ограниченности ресурсов всё более важным становится взвешенная расстановка приоритетов, чтобы по возможности эффективно связать развитие отрасли с потребностями на местах.

Downloads

Published

2021-10-17