Filmid Eesti Rahva Muuseumi püsinäitusel „Kohtumised“

Authors

  • Karin Leivategija

Abstract

Filmid Eesti Rahva Muuseumi püsinäitusel „Kohtumised“

Maailma esimene spetsiaalselt näituse jaoks valminud film oli Ameerika Loodusloomuuseumis eksponeeritud juba 1930. aastal. 1960. aastatel hakkas ka ERM välitöödel aktiivselt etnograafilist filmimaterjali koguma, kuid selle kasutus näitustel jäi marginaalseks. ERMi uue maja püsinäitusel „Kohtumised“ panustavad filmid aga olulisel määral näituse visuaalse ja sisulise identiteedi loomisse ning kutsuvad külastajat võtma osa sotsiaalsest ja kultuurilisest dialoogist. Filmid loovad koos vitriinidega näitusesaalis visuaalse rütmi ning saadavad külastajat oma visuaali ja heliga terve näituse vältel. Presenteerides mitmekesiseid vaatenurki ning olles lõimitud ümbritsevate eksponaatidega, on filmidel võimaldatud nähtavalt ja kuuldavalt ühineda diskussioonidega, mida „Kohtumised“ soovib esile kutsuda.

„Kohtumiste“ filmide keskmes on eelkõige Eesti alal minevikus elanud ja tänapäeval elavad inimesed oma subjektiivsete vaadete ja ainulaadse elukogemusega, kelle kaudu saab näitusekülastaja sissevaate inimesi ümbritsevale laiemale kultuurilisele ja ühiskondlikule kontekstile.

Kui varasemalt on muuseumifilmid ja eksponaadid olnud rangelt kureeritud ning kuraatorid-filmitegijad on hoidnud enda käes võimu teadmiste loomisel ja jagamisel, siis nüüd on muuseumikülastaja roll materjalidega tutvumisel üha aktiivsem. Kasutamata diktoriteksti ja muusikat, mis dikteerivad, kuidas külastaja peaks sisu mõistma ja mida tundma, saab ta iseseisvalt näitusefilme kogeda ja mõtestada. Ilma kuraatoripoolse otsese didaktilise sekkumiseta annab külastaja esitletud teemadele isikliku tähenduse. „Kohtumiste“ filmid, mis on tänapäeva inimesele harjumatult aeglase kulgemise ja pika kestusega, pakuvad nii väljakutset kui ka võimalust süvenemiseks.

Minu videoeksponaat „Vabaduste lood“, kus videointervjuude ja kirjalike tsitaatide abil on edasi antud ligi 80 eesti inimese mõtteid vabadusest, uurib tähendusi ja ideid, mis on mittemateriaalsed ja abstraktsed, kuid samaaegselt inimestele universaalselt omased. Marko Raadi dokumentaalfilmid heidavad detailse pilgu erinevatesse protsessidesse ja töövõtetesse nii traditsioonilisest kui tänasest elust. Filmid vaatlevad näiteks kultuuripraktikaid, mis on tänaseni kasutusel, kuid paratamatult tuhmumas. Teisalt käsitlevad dokumentaalfilmid ka tänapäevaseid praktikaid nagu ühe supermarketi kassalindi päev või töö tippkokkade köögis.

Raadi lavastuslikud portreefilmid osundavad aga minevikus elanud inimeste eludele. Kasutades esteetilises mõttes eklektilist ja stiliseeritud vormi võimalikult täpse rekonstruktsiooni asemel, vähendatakse sihilikult riski, et filmi peetakse ajaloo tõetruuks taasesituseks. Kuigi kunstilises lahenduses puudub ajastutruudus, on filmide allikana kasutatud arhiividokumente ja filmides kasutatud ka autentseid, muuseumi kogudesse kuuluvaid esemeid. Ajaloolistele dokumentidele ja esemetele tuginedes on loodud tegelased, kes vertikaalsetel ekraanidel külastajale silma vaadates ja samaaegselt oma käsil olevate toimetustega tegeledes räägivad oma tõestisündinud lugusid. Arhiividokumentides olev tekst on ajaloolises taaslavastuses pandud elama ning originaalesemete kasutamine näitlikustab meile esemete algset kasutuskonteksti.

Lõimides filmi teiste materjalidega, nagu kirjalikud projitseeritud tsitaadid „Vabaduste lugudes“ või rahvarõivad filmi „Riietumine“ juures, võimaldavad sellised kombinatsioonid avastada erinevaid seoseid ja ühendusi, mis eraldiseisvana nähtavale ei tuleks. Näitusel eksponeeritud esemeid kasutaja ja kogeja pilgu läbi vaadeldes – nagu Kihnu Roosi riietumine rahvarõivastesse – saame ka selgemini tunnetada nende esemete tähendust. Esemete lugu saab nähtavaks nende kasutaja perspektiivi kaudu.

Näitusefilmid saavad mõjusalt kirjeldada ka aastatuhandete tagust argielu, mille kohta ei ole visuaalseid dokumente. Näiteks saab filmis „Kannatlikkuse proovikivi“ kivikirve valmistamise eksperimenti vaadates aimu, mida Kiviajal elanud inimesed rutiinselt kogesid. Ühendades filmi seal samas eksponeeritud autentsete kividega, muutuvad mõlemad eksponaadid kõnekamaks, kui need oleks iseseisvana.

Traditsioonilised töövõtted, nüüdisaegse supermarketi kassalindile asetatav kaup, eri ealise, sotsiaalse ja kultuurilise taustaga inimeste mõtted vabadusest on muuhulgas ka oluline etnograafiline uurimismaterjal, mis ka tulevikus mitmekülgselt ja mitmehäälselt avab lugusid tänapäevasest Eestist.

Films on the Estonian National Museum’s Permanent Exhibition ’Encounters’

The world’s first film specifically produced for an exhibition was displayed in the American Museum of Natural History back in 1930. In the 1960s the Estonian National Museum also began to collect actively ethnographic film material during fieldwork, but its use in exhibitions was marginal. The films at the museum’s new permanent exhibition, ’Encounters’, however, contribute significantly to the visual and content identity of the display and invite visitors to engage in a social and cultural dialogue. Along with the showcases, the films create a visual rhythm in the display hall, and their visuals and sound accompany visitors throughout the entire exhibition. By virtue of presenting diverse perspectives and their integration with the surrounding display, the films can visibly and audibly join in the discussions that ’Encounters’ seeks to elicit. The films of ’Encounters’ focus on the past and present inhabitants of the territory of Estonia, primarily, who have their subjective views and particular life experience and through whom an exhibition visitor can gain an insight into the broader cultural and social context. If in the past, museum films and display items were strictly curated, with the power to create and distribute knowledge concentrated in the hands of curators-filmmakers, then at present the role of museum visitors examining the material has increasingly become more active. Without a recourse to the voice-over or music, which prescribe to the visitors how they should perceive and construe the content, visitors can experience and decipher the films independently. Without the curator’s direct didactical intervention, visitors are free to assign a personal meaning to the themes presented. The films of ’Encounters’, which are unconventionally slow and long-lasting for contemporary people, offer a challenge and opportunity for thoughtful reflection. My own video exhibit ’Stories of Freedom’, which presents the thoughts of nearly 80 inhabitants of Estonia on the subject of freedom in the form of videotaped interviews and written citations, explores meanings and ideas that are abstract and nonmaterial but universally inherent to human beings. The documentaries of Marko Raat take a detailed look at various processes and work techniques from traditional as well as modern life. His films deal with some cultural practices that are still in use but inevitably vanishing as well as some contemporary practices such as a day at a supermarket checkout belt, or activities in the kitchens of top chefs. Raat’s scripted portrait films summon up the lives of people from the past. By his use of aesthetically eclectic and stylised form instead of maximally accurate reconstruction, the filmmaker deliberately minimises the possibility of the films being seen as accurate representations of history. Although the films are not historically faithful depictions in terms of their aesthetics, Raat has used archival documents and authentic museum objects as the films’ source material. Thus, by building on historical documents and objects, he has created characters who tell their real-life stories on the vertical screens, look into the eyes of the visitors and go about their business. The text of archival documents has been brought to life in a historical re-enactment, and the use of authentic objects illustrates the context in which these objects were originally used. When film is integrated with other materials, such as written citations in the video exhibit ’Stories of Freedom’ or traditional costumes in the film ’Clothing’, we are able to detect connections and associations which would not have emerged in isolation. By observing the exhibited items through the perspective of the people who have used and experienced them, such as the traditional dress that an elderly lady from the island of Kihnu puts on, we can also sense more keenly the meaning of these objects. Their story becomes visible through the perspective of the user. The exhibition films can also efficiently describe daily life from thousands of years ago, of which there are no visual records. For instance, the experiment of grinding a stone axe in the film ’Touchstone of Patience’, gives us a sense of what people in the Stone Age had to routinely endure. Combining film with some authentic stones exhibited nearby, enhances the communicative potential of each exhibition item which would not be as great without such a juxtaposition. Traditional work practices, goods placed on the supermarket checkout belt, thoughts on freedom expressed by people with different age, social and cultural backgrounds comprise an important ethnographic material which will unlock stories of modern Estonia in a diversified and polyvocal manner in the future as well.


Фильмы на постоянной экспозиции Эстонского национального музея «Встречи»
Карин Лейватегия
Первый в мире фильм, снятый специально для выставки, был показан в Американском музее естественной истории ещё в 1930 году. В 1960-е годы Эстонский национальный музей также стал активно заниматься сбором полевого этнографического видеоматериала, однако на выставках он использовался мало. На постоянной экспозиции «Встречи» в новом здании Эстонского национального музея фильмы стали значительной составляющей визуальной и содержательной идентичности выставки, призывая посетителей к участию в социально-культурном диалоге. Вместе с витринами фильмы подают визуальный ритм в выставочном зале, а видеокадры и звук сопровождают посетителей на протяжении всей выставки. Демонстрируя разнообразные взгляды и будучи интегрированными с окружающими экспонатами, фильмы зрительно и слышимо участвуют в дискуссии, развёрнутой «Встречами». Центральное место в фильмах «Встреч» занимают люди, жившие в прошлом и проживающие сейчас на территории Эстонии, со своими субъективными взглядами и исключительным жизненным опытом. Через них посетителям выставки предлагается экскурс в окружающий нас широкий общественно-культурный контекст. Раньше музейные фильмы и экспонаты строгим образом курировались, кураторы-создатели фильмов имели контроль над созданием и распределением знаний. Теперь же посетители музея имеют возможность активно знакомиться с материалами. Они могут самостоятельно просматривать и осмысливать музейные фильмы, без текста диктора и музыки, подсказывающих, как следует понимать содержание и что посетитель должен чувствовать. Без прямого дидактического вмешательства куратора посетитель может сам придать представленным темам свой личный смысл. Фильмы на «Встречах», непривычно длинные и тянущиеся для современного человека, являются как вызовом, так и возможностью углубиться в тему. В моём видео-экспонате «Истории свободы», где в форме интервью и цитат представлены размышления почти 80 человек о свободе, рассматриваются нематериальные и абстрактные, но в то же время универсальным образом присущие людям смыслы и мысли. В документальных фильмах Марко Раата детально обозреваются процессы и занятия как в традиционной, так и в современной жизни. В них рассматриваются культурные практики, бытующие и сегодня, но уже неизбежно меркнущие. Также в них описываются сегодняшние практики, например один день из жизни кассовой ленты в одном из супермаркетов или работа первоклассных поваров на кухне. В постановочных фильмах-портретах М. Раата представлены судьбы людей прошлого. Намеренное использование автором стилизованной и эклектичной в эстетическом смысле формы вместо максимально точной реконструкции снижает риск того, что фильм будет воспринят в качестве достоверного воспроизведения истории. Несмотря на то, что в художественном плане эпоха в фильмах показывается недостоверно, в них использованы архивные документы в качестве источников и представлены аутентичные предметы из фондов музея. Опираясь на исторические документы и музейные предметы, были созданы герои, которые делятся на выставке своими реальными историями, глядя на посетителей с вертикальных экранов и занимаясь в то же время своими делами. В исторических постановках оживают тексты архивных документов, а использование оригинальных экспонатов делает наглядным первоначальный контекст применения предметов. В комбинациях, рождающихся в результате интеграции фильмов с другими материалами, такими как проецирование цитат в «Историях свободы» или народные костюмы в фильме «Одежда», раскрываются различные связи и сочетания, которые не проявились бы в отдельности. Видя представленные на выставке предметы глазами тех, кто знает и использует их, – например, облачение Кихну Роози в народную одежду – мы можем лучше понять значение этих предметов. Истории экспонатов раскрываются через призму взглядов их пользователей. Кроме этого, в выставочных фильмах эффектно описывается будничная жизнь тысячелетней давности, о которой мы не имеем никаких визуальных документов. Например, из эксперимента по изготовлению каменного топора в фильме «Пробный камень терпения» мы можем получить представление о рутинном труде людей каменного века. Фильм и экспонируемые там же аутентичные камни вместе становятся красноречивее, нежели если бы они были представлены отдельно. К слову сказать, традиционные занятия, товар на кассовой ленте современного супермаркета, мысли людей разного возраста, с разным социальным и культурным опытом о свободе являются важным этнографическим материалом, который и в будущем с разных сторон и на разные голоса будет представлять истории о сегодняшней Эстонии.

Downloads

Published

2021-10-17