ERMi esemekogud ja -analüüs

Authors

  • Liisi Jääts

Abstract

ERMi esemekogud ja -analüüs

Inimese valmistatud esemed on kultuuri osa. Ükskõik mis aspektist vaadata – nende materjalist ja valmistamisest kuni rituaalse kasutamise ja tähendusteni –, on esemete maailm tihedalt põimunud tehnoloogiliste, sotsiaalsete, majanduslike, religioossete jt valdkondadega. Ese võib olla väärtuslik uurimisallikas nii mineviku kui tänapäeva kultuuri uurija jaoks. Kuivõrd mineviku kultuurist pärinevad esemed koonduvad muuseumikogudesse, tekib uurijal mitmesuguseid küsimusi seoses eseme kui allikaga: nii üksiku eseme kirjeldamise ja analüüsi tasandil kui ka laiemalt, muuseumikogu tasandil. Muuseumi esemekogu ei ole neutraalne ja objektiivne päris elu representatsioon. Samuti ei ole neutraalne ja objektiivne elu representatsioon ükski teine etnograafiline allikas, mida ERMi kogudes säilitatakse. Välitööpäevikud, aruanded, fotod, esemekirjeldused ja -kogud peegeldavad oma ajastu teadusteoreetilisi seisukohti, arusaamu sellest, mis on etnograafia/etnoloogia ja ERMi ülesanne. Allikakriitika peab alati arvestama tausta, esemeuurimise puhul kuulub selle alla ka muuseumikontekst.

The Estonian National Museum’s Collections of Artifacts and Their Analysis

Human artifacts are part of a culture. Whatever aspect we consider—their material, manufacture, ritual use or meaning—the world of human-made objects is closely intertwined with technological, social, economic, religious and other fields. An artifact can be a valuable source of study for a scholar delving into either the past or contemporary culture. Insofar as objects from past cultures are concentrated in museum collections, several questions arise in the mind of a researcher regarding the object as a source material: both at the level of describing and analysing an individual item and more broadly, at the level of the museum collection. A museum’s collection of artifacts is not a neutral and objective representation of real life. Nor is any other ethnographic source preserved in our museum’s collections a neutral and objective representation of life. Field diaries, reports, photographs, descriptions of objects and collections reflect the theoretical views of the times, or the understanding of the mission of ethnography/ethnology and the Estonian National Museum. Source criticism must always take into account the background, which in the case of object research will also involve the museum context.

Фонды и анализ экспонатов Эстонского национального музея Лийзи Яатс
Предметы, изготовленные человеком, являются частью культуры. Независимо от аспекта рассмотрения – от материала и процесса изготовления до ритуального использования и смыслов, – мир вещей тесно переплетён с технологиями, экономикой, религиями, социальными и прочими областями. Вещь может быть ценным источником как для исследователя прошлого, так и сегодняшней культуры. Предметы культуры прошлого собираются в музейных фондах, и у исследователя возникают вопросы по поводу них как источника: как на уровне описания и анализа отдельных предметов, так и шире, на уровне фондов. Музейные фонды не являются нейтральной и объективной репрезентацией действительной жизни, как не является нейтральной и объективной репрезентацией ни один другой этнографический источник, хранящийся в фондах Эстонского национального музея. Экспедиционные дневники, отчёты, фотографии, описания и собрания предметов отражают научно-теоретические взгляды своего времени, представления о том, что есть этнография/этнология и в чём заключается задача Эстонского национального музея. Критика источников всегда должна принимать в расчёт общие сведения, к которым также относится музейный контекст.

Downloads

Additional Files

Published

2021-10-17