Muuseum tänapäeva ühiskonnas: Eesti Vabaõhumuuseumi maaarhitektuuri keskuse mõju

Authors

  • Rasmus Kask

Abstract

Muuseum tänapäeva ühiskonnas: Eesti Vabaõhumuuseumi maaarhitektuuri keskuse mõju

Järjest suurem osa Eesti muuseumitest on oma strateegilistes eesmärkides eemaldumas traditsiooniks kujunenud vormelist „kogume, säilitame, uurime ja vahendame valdkonna pärandit“. Uuteks sihtideks on „sütitada inimestes huvi kunsti ja kultuuri vastu“, olla „ühiskonna sidususe looja“ või „tõsta inimeste teadmisi Eestist kui mereriigist ning kasvatada ühiskonnas austust ja armastust mere vastu“. Võib väita, et Eesti muuseumimaastikul on toimumas üleminek meelelahutuslikult hariduselt ühiskondlikule mõjule. Kui mitte seda, siis vähemalt on uus teemavaldkond traditsiooniliste muuseumitegevuste kõrval üha selgemalt esil asutuste missioonide ja visioonide sõnastustes. Oletatavaid põhjuseid selleks on mitmeid: tuntakse vajadust uue kontseptuaalse aluse järgi, osalusele ja kaasamisele tuginevate tegevuste kogemus on andnud positiivseid tulemusi, rahvusvahelisel tasandil aset leidvad suunamuutused on mõjutamas siinseid arusaamu jne. Kuid kuidas kõrged ideaalid on teoreetiliselt põhistatud? Millise kuju ja prioriteedi võtavad ühiskondlikud väärtused muuseumi igapäevases tegevuses? Käesoleva töö eesmärgiks on anda suuniseid ühiskondlike mõjude määratlemisel ning juhiseid muuseumide tegevuse vastavaks strateegiliseks planeerimiseks.

Artikli esimeses osas vaatlen viimase 15 aasta jooksul ilmunud erialakirjanduse analüüsi pinnalt ühiskonna ja muusemi suhtemudeleid. Eesmärgiks on pakkuda raamistikku, mis võimaldaks eristada ja võrrelda kontseptuaalseid lähenemisi ning olla suuniseks strateegiliste plaanide koostamisel. Kirjandusülevaate põhjal kerkis esile kolm kategooriat: „avalik väärtus“, „ühiskondlik mõju“ ja „ühiskondlik muutus“, mis eristuvad teoreetiliste aluste, sihtrühma määratluse, tegevussuundade ning mõjuindikaatorite kirjelduse poolest. Kuigi kategooriad on pigem tinglikud ning igas asutuses võib leida jälgi erinevatest lähenemistest, markeerivad need kahte laia spektrit: lähenemiste eristumist ühiskondliku mõju aktiivsuselt (passiivne vs. aktiivne) ning auditooriumi põhilist tasandit (avalikkus vs. indiviid).

Teises osas analüüsin SA Eesti Vabaõhumuuseumi maaarhitektuuri keskuse aastatetaguseid arengukavasid eelmises peatükis loodud raamistiku valguses. Hoolimata oodatava ühiskondliku mõju otsesest sõnastamisest, hinnatakse osakonna töö edukust tulemusnäitajate pinnalt, mis ei ole üheselt üldiste eesmärkidega seotud. Kuigi peamise sihtrühmana on välja toodud vanade majade omanikud, ei ole täpselt määratletud nende vajadusi ega ootusi. Tinglikult paigutuvad keskuse plaanid ühiskondliku mõju kategooriasse.

Viimases osas arutlen võimaluste üle, kuidas võiks uue arengukava koostamise käigus suunata tegevust rohkem ühiskondlike mõjude saavutamise poole. Kõige olulisem on leida üles teoreetiline alus, mis aitaks mõtestada „ühiskonda“ ning seada sihiks realistlikud ning tegevuste tulemuslikkuse osas selgelt tõendatavad mõjuindikaatorid. Valikuid on erinevaid (kultuuripärandi seisukorra paranemine, keskkonnasääst, maapiirkondade elujõulisus või elukeskkonna kvaliteet jt), mis kõik loovad aluse praegusest teisiti mõtestatud eesmärkide ja tegevusteni.

Museum in contemporary society: the influence of the Center of Rural Architecture of Estonian Open Air Museum

In their strategic goals, an increasing number of Estonian museums are departing from the conventional formula of ’collecting, preserving, researching and mediating the heritage of the field’. The new objectives are to ’ignite people's interest in art and culture’, to be ’the creator of social cohesion’ or even ’to increase people's knowledge of Estonia as a maritime nation and to cultivate respect and love of the sea in our society’. It can be said that the Estonian museum landscape is undergoing a transition from entertainment education towards having a greater social impact, or if not that, then at least the new theme is increasingly more clearly formulated in the museums’ mission and vision statements along with the usual activities. There are several possible reasons for this, including: the need for a new conceptual basis, the experience of participatory and inclusive activities having yielded positive results, the influence of global changes of perspective, and so on. But how are the high ideals theoretically justified? What form and priority do social values assume in the daily activities of the museum? The aim of this article is to provide guidelines for identifying societal impacts and offer guidance concerning the appropriate strategic planning of museum activities.
In the first part of the article, I examine the relationship models between museums and society, drawing on the analyses of professional literature published in the past 15 years. My aim is to outline a framework which would make it possible to identify and compare conceptual approaches and which would serve as a guide for strategic planning. Based on a review of the literature, it is possible to discern three categories: “public value”, “societal impact” and “societal change”, which can be differentiated in terms of the theoretical basis, identification of target groups, and the description of activities and impact indicators. Although these categories are notional and traces of various approaches can be found in every institution, they can be mapped along two broad spectrums: one based on the intensity of societal impact (passive vs. active) and the other, based on the audience (public vs. individual).
In the second part, I analyse the past development plans of the Estonian Open Air Museum's Center of Rural Architecture in the light of the above framework. Despite the explicit formulation of the expected societal impact, the success of the department's work is assessed in terms of performance indicators that are not unequivocally linked to the general objectives. Although the main target group is the owners of old houses, their needs and expectations are not clearly defined. Notionally, the Centre's plans fall into the category of societal impact.
In the last part, I discuss the possibilities of attaining a greater degree of societal impact when drawing up the new development plan. The most important thing is to find a theoretical basis which would help to conceptualise ‘society’ and target impact indicators that are realistic and clearly demonstrable in terms of the effectiveness of the activities. There are several options available here (improvement of the condition of cultural heritage, environmental conservation, the viability of rural areas or the quality of the living environment, and etc.), all of which provide a basis for a rethinking of our current goals and activities.

Музей в современном обществе: влияние Центра сельской архитектуры Эстонского музея под открытым небом Расмус Каск
Всё больше музеев Эстонии в своих стратегических целях отдаляется от ставшей традицией формулы «собираем, храним, изучаем и выставляем на обозрение». Ставятся новые цели – «сохранять в людях интерес к искусству и культуре», «обеспечивать связность общества», «расширять знания людей об Эстонии как морском государстве, воспитывать в обществе уважение и любовь к морю». Можно утверждать, что на музейном ландшафте Эстонии происходит переход от развлекательного образования к общественному влиянию. По крайней мере, наряду с традиционной музейной деятельностью, новый круг тем всё яснее представлен в описаниях миссий и концепций музеев. И этому имеется несколько возможных причин: чувствуется необходимость в новой концептуальной основе, работа на основе участия и вовлечения имеет положительные результаты, изменение направления развития на международном уровне влияет на здешние представления и т. д. Однако, каким образом высокие идеалы обоснованы теоретически? Какие формы принимают общественные ценности в ежедневной деятельности музеев? Статья задаётся целью дать ориентир для определения влияния на общество и руководство для соответствующего стратегического планирования деятельности музеев.
В первой части статьи посредством анализа специальной литературы, опубликованной за последние 15 лет, рассматриваются модели взаимоотношений музеев и общества. Это делается с целью выявления рамок, которые позволят выделить и сравнить концептуальные подходы и станут ориентиром при составлении стратегических планов. Обзор литературы выявил три категории – «публичная ценность», «общественное влияние», «общественное изменение», – выделившиеся с точки зрения теоретической базы, определения целевой группы, описания направления деятельности и индикаторов влияния. Это скорее условные категории, и в каждом учреждении найдутся следы разных подходов. Однако они маркируют два широких спектра: разделение подходов по активности влияния на общество (пассивное vs активное) и основной уровень аудитории (общественность vs индивид).
Во второй части статьи в рамках, обозначенных в первой части, проводится анализ программ развития Центра сельской архитектуры ЦУ «Эстонский музей под открытым небом» многолетней давности. Несмотря на прямое упоминание ожидаемого влияния на общество, успешность работы отдела оценивается по результатам, не связанным однозначно с общими целями. Основной целевой группой называются владельцы старых домов, однако их нужды и ожидания чётко не обозначены. Условно планы центра относятся к категории влияния на общество.
В последней части статьи обсуждаются возможности того, каким образом при составлении новой программы развития можно направить деятельность на достижение влияния на общество. Важней всего найти теоретическую основу, которая поможет осмыслить «общество» и определить в качестве цели реалистичные индикаторы влияния, чётко доказуемые в части результативности деятельности. Имеются различные варианты (улучшение ситуации с культурным наследием, экология, жизнеспособность или качество среды обитания в сельских регионах и др.), и все они предлагают основу для целей и деятельности, осмысленных иначе, чем нынешние.

Downloads

Additional Files

Published

2021-10-17