Metafoorid, millega me töötame: kogumismetoodika kajastused Eesti Rahva Muuseumi soome-ugri ekspeditsioonipäevikutes aastatel 1975–1989

Authors

  • Art Leete
  • Piret Koosa

Abstract

Metafoorid, millega me töötame: kogumismetoodika kajastused Eesti Rahva Muuseumi soome-ugri ekspeditsioonipäevikutes aastatel 1975–1989

Meie eesmärk on uurida muuseumite kogumistöö põhimõtete kajastamist etnograafiliste välitööde päevikutes. Viimastel aastakümnetel on teadlased ja põlisrahvaste esindajad jõuliselt kritiseerinud varasemaid etnograafilisi kogumis- ja representatsiooniviise. Varasem muuseumikollektsioonide kujundamine põhines arusaamal, et etnograafidel on kõrgem õigus esemete kogumiseks ning inimesed peavad teaduse nimel oma asjadest loobuma. Tänapäevaks on kogumispraktika muutunud, ent etnograafide varasemate võtete analüüsimine võimaldab paremini tajuda muuseumikogude kujunemise ajaloolist konteksti.

Käesolevas artiklis käsitleme Eesti Rahva Muuseumi (ERM) käsikirjalises arhiivis (TA) säilitatavates nõukogudeaegsetes soome-ugri ekspeditsioonipäevikutes esinevaid kogumistööga seotud metafoore. Uurime, kuidas ERMi etnograafid kasutasid spetsiifilisi metafoorseid väljendeid ja kirjeldamismudeleid. Metafooride kaudu päevikute uurimine on üks võimalusi etnograafilise teadmise kujunemise protsessi käsitlemiseks. Taoline lähenemisviis on ühest küljest subjektiivsem, ent välitööde päevikutes korduvalt esinevad metafoorsed mudelid näitavad, et teatud arusaamad ja nende väljendamise põhimõtteline laad oli ERMi kollektiivis laiemalt levinud. 

Analüüsime 1975.–1989. aastani toimunud soome-ugri välitööde päevikuid. Tollal oli ERMi kogumistöö soome-ugri rahvaste seas läbi aegade intensiivseim. Nendel aastatel kogutud esemed moodustavad ligi 2/3 ERMi praegusest soome-ugri esemekogust.

Küpse nõukogude aja soome-ugri ekspeditsioonide päevikutest ilmnevad korduvalt kasutatud kogumistöö iseloomu ilmestavad metafoorsed väljendid ja kirjeldused. Tuvastasime, et kõige ilmekamalt iseloomustavad etnograafide tollast kogumistööd kauplemise, sõja ja saagi metafoorid. Metafoorid peegeldavad huumori ja groteski võtmes ERMi tollaste töötajate arusaamu ajastuspetsiifilistest museoloogilistest põhimõtetest.

Metafoori universaalset potentsiaali inimeste mõtlemises põhjendasid George Lakoff ja Mark Johnson oma 1980. aastal ilmunud monograafias „Metafoorid, mille järgi me elame“. Metafoor on Lakoffi ja Johnsoni järgi ühelt poolt küll abivahend tegelikkusest kõnelemiseks, olulisem on aga see, et metafoorid toimivad inimeste argikogemuse ja eluga seotud olemuslike küsimuste kohtumispaigana. ERMi välitööde päevikute analüüs kinnitab Lakoffi ja Johnsoni vaadet osaliselt. Etnograafid küll kasutavad välitööde päevikutes kauplemise, sõja ja saagiga seotud metafoore, ent need ei pruugi alati seostuda olemuslike mõtisklustega. Tihtipeale on tegu lihtsalt meelelahutusliku sõnade mänguga. Samas ei välista metafooride mänguline kasutamine iseenesest seda, et need peegeldavad ka etnograafilise teadvuse süvatasandi diskursusi. 

 

Metaphors We Work With: Reflections of Collection Methodology in the Finno-Ugric Expedition Diaries of the Estonian National Museum in 1975–1989

Our aim is to examine how the principles of museum collecting are reflected in ethnographic fieldwork diaries. In recent decades, scholars and representatives of indigenous peoples have sharply criticized earlier modes of ethnographic collection and representation. The earlier acquisition policy was based on the understanding that ethnographers had a kind of prerogative to collect objects and that people had to relinquish their possessions in the name of science. By now such collecting practices have changed, but the analysis of the ethnographers’ earlier techniques enables us to gain a clearer sense of the historical context of museum collection.

In this article, we study various metaphors related to museum collecting that we found in Soviet-era Finno-Ugric expedition diaries kept in the manuscript archive of the Estonian National Museum (ENM). We examine how the museum’s ethnographers used specific metaphorical expressions and descriptive models. An exploration of diaries through metaphors offers a way to discuss the formation of ethnographic knowledge. Such an approach can be more subjective, but the metaphorical models that reappear in the field diaries do show that certain beliefs and the fundamental nature of their expression were more prevalent among the museum’s staff.

We analyze the diaries of Finno-Ugric fieldwork kept from 1975 to 1989, the most intensive period of the museum’s collecting work among the Finno-Ugric peoples. The objects collected during these years make up almost two thirds of the current Finno-Ugric collection of the ENM.

The Finno-Ugric expedition diaries of the mature Soviet era reveal some metaphorical expressions and descriptions pertaining to museum collecting that are used repeatedly. We found that the metaphors of trade, war and loot characterized the era’s collection practices in the most expressive way. These metaphors reflect, in the humorous and grotesque key, the ENM’s staff’s perceptions of time-specific museological principles.

In their 1980 monograph “Metaphors We Live By”, George Lakoff and Mark Johnson substantiated the universal potential of metaphor in human thought. While for Lakoff and Johnson, metaphor is a tool that enables us to talk about reality, what is more important is that metaphors serve as a meeting place of fundamental questions concerning people’s everyday experience and life. The analysis of the ENM fieldwork diaries partially confirms Lakoff and Johnson’s view. Although ethnographers use metaphors of trade, war and loot in their fieldwork diaries, they need not always be related to existential reflections, but are often just an entertaining play on words. At the same time, the playful use of metaphors does not in itself preclude the fact that they also reflect the discourses of the deep structure of ethnographic consciousness.

 

Метафоры, которыми мы работаем: отображение методики собирательской деятельности в дневниках финно-угорских экспедиций Эстонского национального музея 1975–1989 гг. Арт Леэте, Пирет Кооса

Цель нашей работы – изучить отображение принципов собирательской работы музеев в дневниках этнографических полевых исследований.

В последние десятилетия прежние этнографические методы собирания и репрезентации подвергались жёсткой критике со стороны учёных и представителей коренных народов. Раньше формирование музейных коллекций основывалось на убеждении, согласно которому, этнографы имеют полное право на собирание этнографических предметов, а население во имя науки должно отдавать им свои вещи. На сегодняшний день практика собирания изменилась, однако анализ прежних приёмов этнографов может помочь лучше понять исторический контекст формирования музейных собраний.

В статье рассматриваются связанные с собирательской работой метафоры из финно-угорских экспедиционных дневников советского времени, хранящихся в рукописном архиве Эстонского национального музея (ЭНМ). Анализу подвергается использование этнографами ЭНМ специфических метафорических выражений и описательных моделей. Изучение дневников посредством метафор – один из способов рассмотрения процесса формирования этнографического знания. Подобный подход, с одной стороны, субъективен, однако метафорические модели, неоднократно встречающиеся в полевых дневниках, показывают, что определённые убеждения и манера их выражения имели широкое бытование в коллективе ЭНМ.

В работе анализируются дневники финно-угорских полевых исследований 1975–1989 гг. В рассматриваемый период собирательская работа среди финно-угорских народов была наиболее интенсивной за всю историю музея. Экспонаты, накопленные в эти годы, составляют почти 2/3 нынешней финно-угорской коллекции ЭНМ.

В дневниках финно-­угорских экспедиций советского времени обнаруживаются повторяющиеся метафорические выражения, описывающие собирательскую работу. Наиболее выразительно собирательская деятельность этнографов того времени описывается метафорами о торговле, войне и добыче. В них в юмористическом и гротескном ключе отображаются представления тогдашних сотрудников ЭНМ о специфических музеологических принципах эпохи.

Универсальный потенциал метафоры в мышлении человека был обоснован Джорджем Лакоффом и Марком Джонсоном в монографии «Метафоры, которыми мы живём» (1980). По их мнению, метафора, с одной стороны, несомненно является средством описания действительности, однако важнее то, что метафоры функционируют в качестве места, в котором сходятся существенные вопросы, касающиеся повседневного опыта и жизни людей. Анализ дневников полевых исследований ЭНМ лишь частично подтверждает взгляды Дж. Лакоффа и М. Джонсона. Этнографы используют в своих дневниках метафоры о торговле, войне и добыче, но они не всегда связаны с размышлениями на существенные темы. Зачастую это просто увеселительная игра слов. Вместе с тем само по себе игровое использование метафор не исключает отображения в них глубинных дискурсов этнографического сознания.

Downloads

Published

2021-10-22