Aleksei Petersoni rollist vepslaste ja udmurtide rahvuslikus taassünnis (1985–1991)

Authors

  • Indrek Jääts
  • Svetlana Karm

Abstract

Aleksei Petersoni rollist vepslaste ja udmurtide rahvuslikus taassünnis (1980.–1990. aastad)

Eesti etnograafidele on soomeugrilased (hõimurahvad) alati huvi pakkunud. Fennougristika kuldaeg algas Eesti etnograafias 1960. ja kestis kuni 1990. aastate alguseni. Soome-ugri suuna keskuseks kujunes Tartus asuv Eesti NSV Riiklik Etnograafiamuuseum (Eesti Rahva Muuseum) ning peamiseks eestvedajaks selle pikaaegne direktor Aleksei Peterson. Eesti etnograafid külastasid pea kõiki soome-ugri rahvaid, kuid 1960. ja 1970. aastatel tegeleti enim vepslastega ning 1980. aastatel udmurtidega. Muuseumikogusid täiendati aukartust äratava hulga etnograafiliste esemete, kirjelduste, fotode, jooniste ja filmikaadritega. Kas sellest kõigest tõusis mingit tulu ka külastatud rahvastele? Milline oli Eesti etnograafide suhe uuritavatega? Kas nende käekäik läks eestlastele korda?

Eesti etnograafid väärtustasid hõimurahvaste etnilist omapära, keeli ja traditsioonilist rahvakultuuri ning vastustasid nende kadumist. Nende hoiakud olid vastuolus nõukogude rahvuspoliitikaga, mis kuni 1980. aastate keskpaigani rõhutas rahvaste lähenemist ja ühtesulamist ehk assimilatsiooni. Pikkade ekspeditsiooniseeriate vältel toimunud suhtlus Eesti etnograafide ning vepslaste ja udmurtide vahel aitas turgutada viimaste allasurutud ja nõrgavõitu etnilist enesehinnangut. 1980. aastate keskel algas Gorbatšovi glasnosti ja perestroika ajastu. Hakati avalikult rääkima rahvusküsimusest, algas ka vepslaste ja udmurtide rahvuslik taassünd. Eesti rahvateadlased elasid sellele kaasa ja osalesid aktiivselt. Eriti käib see Petersoni kohta, keda Vepsa- ja Udmurdimaal üsna laialdaselt tunti ning kellel oli seal teatavat autoriteeti. Oma sõnavõttudes mitmesugustel üritustel ja ajakirjanduses julgustas Peterson kasutama vepsa ja udmurdi keelt avalikus elus, sh koolides. Ta rõhutas traditsioonilise rahvakultuuri senisest suurema väärtustamise vajadust, sest see oli tema arvates väikerahvaste rahvusliku identiteedi seisukohalt kriitilise tähtsusega. Tema ideed mõjutasid Udmurdi vabaõhumuuseumi loomist. Ta toetas vepsa territoriaalautonoomiat. Ta võis esineda perestroika sõnumitoojana, tema sõnal oli kaalu. Vepsa ja udmurdi aktivistid ning rahvuslikumalt meelestatud tavainimesed said niisiis Petersonilt (ja teistelt Eesti rahvateadlastelt) inspiratsiooni ning moraalset tuge oma emakeele, rahvusliku identiteedi ja kultuuripärandi säilitamisel.

 

Aleksei Peterson’s Role in the Veps and Udmurt National Revival in the 1980s and 1990s

Estonian ethnographers have always taken a keen interest in Finno-Ugric peoples, their linguistic kin. The golden age of Finno-Ugric studies in Estonian ethnography began in the 1960s and lasted until the early 1990s. The State Ethnographic Museum of the Estonian SSR in Tartu (the current Estonian National Museum) emerged as the center of Finno-Ugric research with its long-term director Aleksei Peterson at the helm of the enterprise. Estonian ethnographers visited almost all Finno-Ugric peoples, with the major focus given to the Veps in the 1960s and 1970s, and to the Udmurts, in the 1980s. The museum acquired an awe-inspiring number of ethnographic objects, descriptions, photographs, drawings and films. Did all this benefit the peoples visited? What was the relationship of Estonian ethnographers with the subjects of their research? Did their plight affect Estonian scholars?

The Estonian ethnographers had a high regard for the ethnic particularities, languages and traditional folk cultures of the kindred peoples and resisted their disappearance. Their views contradicted the Soviet nationalities policy which until the mid-1980s, emphasized the convergence and assimilation of nations. The interaction between the Estonian ethnographers and the Veps and Udmurts during the long series of expeditions helped to stimulate the suppressed and weak ethnic self-esteem of the latter. The mid-1980s marked the beginning of the era of Gorbachev’s glasnost and perestroika. As a result, national issues could be discussed openly, and it was at that time that the national revival of the Veps and Udmurts began. Estonian ethnologists embraced the process and actively contributed to it. This is especially true of Peterson, who was quite well known in Vepsia and Udmurtia and had a certain authority there. In his speeches at various events and in the press, Peterson encouraged the use of Veps and Udmurt in public life, including the schools. He emphasized the need to place a greater emphasis on traditional folk culture, which he considered to be critical to the national identity of small nations. His ideas influenced the creation of the open-air museum of the Udmurts. He supported the territorial autonomy of the Veps. He could speak as a messenger of perestroika whose word had weight. Thus Veps and Udmurt activists and nationally-minded ordinary people received inspiration and moral support from Peterson (and other Estonian ethnographers) for the preservation of their mother tongue, national identity and cultural heritage.

 

О роли Алексея Петерсона в национальном возрождении вепсов и удмуртов (1980–1990-е годы) Индрек Яатс, Светлана Карм

Родственные по языку финно-угорские народы всегда интересовали эстонских этнографов. Золотой век фенноугристики начался в эстонской этнографии в 1960-е годы и продолжался до начала 1990-х годов. Центром финно-угорского направления стал расположенный в Тарту Эстонский национальный музей (в то время Этнографический музей Эстонской ССР), а главным инициатором финно-угорских экспедиций – многолетний директор музея Алексей Петерсон. Эстонские этнографы побывали почти у всех финно-угорских народов, но в 1960–1970-е годы больше занимались вепсами, а в 1980-е годы – удмуртами. Коллекции музея пополнились впечатляющим количеством этнографических предметов, описаний, фотографий, рисунков, а также кино- и видеокадров. Была ли от всего этого польза исследуемым народам? Как складывались отношения эстонских этнографов с финно-уграми?

Эстонские этнографы высоко ценили этническое своеобразие, языки и традиционную народную культуру финно-угорских народов и выступали за их сохранение. Их отношение к этническим культурам противоречило советской национальной политике, которая до середины 1980-х годов делала упор на сближении и ассимиляции народов. Связи эстонских этнографов с вепсами и удмуртами способствовали стимулированию их подавленной и слабой этнической самооценки. В середине 1980-х началась эра горбачевской гласности и перестройки. Стали открыто обсуждаться национальные вопросы, началось национальное возрождение. Эстонские этнографы поддерживали эти процессы и активно участвовали в них. Особенно это касается Алексея Петерсона, который был довольно хорошо известен на вепсских территориях и в Удмуртии, пользуясь там определенным авторитетом. В своих выступлениях на различных мероприятиях и в печати он призывал к использованию вепсского и удмуртского языков в общественной жизни, в том числе в школах. Петерсон подчеркивал ценность традиционной народной культуры, которая, по его мнению, имеет решающее значение в сохранении национальной самобытности малых народов. Его идеи повлияли на создание Удмуртского музея-заповедника «Лудорвай». Он поддерживал территориальную автономию вепсов. Он мог выступать как вестник перестройки, его слово имело вес. Стало быть, вепсские и удмуртские активисты, а также простые люди получили от Петерсона (и других эстонских этнографов) вдохновение и моральную поддержку в сохранении своего родного языка, этнического самосознания и культурного наследия.

Downloads

Published

2021-10-22