Sürja traditsioon Põhja-Venemaa ja Siberi käsitöönduses ja rahvakunstis

Authors

  • Valery Sharapov komi

Abstract

Sürja traditsioon Põhja-Venemaa ja Siberi käsitöönduses ja rahvakunstis

Artiklis käsitletakse etnilisuse (enese)representeerimist komi kujutavas rahvakunstis ja traditsioonilistes käsitöötehnoloogiates verbaalses ja visuaalses rahvastevahelises diskursuses. Varem avaldatud allikate ja autori praeguse aja etnograafiliste välitöömaterjalide põhjal arutletakse järgmiste küsimuste üle: sürja nimetuste geograafia Põhja-Venemaa ja Siberi rahvaste tarbekunstis; „sürja“ kunstilise ja tehnoloogilise traditsiooni iseloomustamine neenetsite, hantide, manside ja põhjavenelaste ettekujutuses; „oma“ dekoratiivse stiili ja kujutuskaanoni iseärasuste iseloomustamine komi käsitöömeistrite endi poolt. Oletatakse, et „sürja nimetuste“ üsna lai levik põhjavenelaste, neenetsite ja obiugrilaste seas võis olla tingitud mõne sürjakomi traditsioonilise tehnoloogia võrdlemisi kõrgest arengutasemest ja unikaalsusest.

Samuti arutletakse artiklis teemal „etniline identiteet ornamenditraditsioonis“, käsitledes tundraasulates ajalooliselt üheskoos elavate ižmakomi ja neenetsi põhjapõdrakasvatajate karusnahksete esemete dekoreerimise omapära. Nende teemade käsitlemisel rakendab autor lähenemist, mis ei ole orienteeritud niivõrd autoriteetsetele arvamustele etnoloogidelt ja kunstiteadlastelt, kes uurivad põhjarahvaste rahvakunsti esteetikat, tüpoloogiat ja sümboolikat 19.-20. sajandil kogutud mahukate muuseumikogude põhjal, kuivõrd tänaste traditsioonikandjate tunnistuste ja hinnangute põhjal reaalsel ajaloolis-kultuurilisel maastikul. Autori arvates võib selline lähenemine osutuda tulemuslikuks probleemistiku käsitlemisel, mis on seotud etnilise identiteedi visualiseerimise ja representeerimise mehhanismide uurimisega kujutavas rahvakunstis nii minevikus kui praegusel ajal.

Autor käsitleb nimetatud probleemistikku ka „etnilise identiteedi kriisi“ kontekstis, mis on silmanähtav Komimaal tegutsevate tarbekunstnike kunstilises ja tehnoloogilises traditsioonis, ja otsib selle võimalikke põhjusi.

 

Komi-Zyrian Artistic and Technological Traditions in the Crafts and Folk Arts of the Russian North and Siberia

The article deals with the term “Zyryanskoe” in the traditional designations of the material objects and art technologies among the people who live in the boundary territories with Komi-Zyryan’s. The article considers the ethnographic material that was gathered under the research project “The nomadic ornament: ethnic identity in the ornamental tradition of Izhma and Nenets reindeer herders”. The article is based on the published and contemporary field data. The author supposes that widely spread “Zyryan designations” among the Northern Russian, Nenets and Ob-Ugric people is the result of the high level of development and uniqueness of some traditional technologies of Komi-Zyryan. Also, this article presents recent field data on the ornamental tradition in the technique of decorating fur products among those modern Izhma Komi and Nenets, who live together in reindeer-herding settlements of the Nenets and Yamal-Nenets Autonomous Okrugs. The article discusses the ideas of Komi and Nenets masters about what represents the ethnic and cultural specifics in the artistic decoration of fur products.

Also, this article focuses on the question of the reasons for loss of ethnic identity in the modern arts and crafts of the Komi. Special attention is paid to how Komi ethnicity is visualized in modern folk art. Finally the possibility of a correct translation of the ethnocultural heritage in the works of modern masters of Komi Republic is discussed.

 

Зырянская традиция в ремеслах и народном искусстве Русского Севера и Сибири Валерий Шарапов

В настоящей статье предлагается рассмотрение темы (само) репрезентации этничности в народном изобразительном искусстве и традиционных ремесленных технологиях коми в вербальном и визуальном межэтническом дискурсе. На основе ранее опубликованных источников, а также современных авторских полевых этнографических материалов, в статье обсуждаются следующие вопросы: география распространения зырянских номинаций в декоративно-прикладном искусстве народов Севера и Сибири; каким образом в представлениях ненцев, хантов, манси и северных русских характеризуются «зырянская»  художественная и технологическая традиция; как сами коми мастера сегодня характеризуют особенности «своего» декоративного стиля и изобразительного канона в традиционных ремеслах и промыслах. Предполагается, что достаточно широкое бытование «зырянских номинаций» у северных русских, ненцев и обских угров могло быть обусловлено сравнительно высоким уровнем развития и уникальностью некоторых традиционных технологий коми-зырян.

Также в статье рассмат­ривается проблематика этнической идентичности в орнаментальной традиции – обсуждается вопрос о специ­фике в художественном декорировании меховых изделий ижемских коми и ненецких оленеводов, исторически проживающих совместно в оленеводческих тундровых поселениях. При рассмотрении обозначенных выше тем автором предлагается подход, ориентированный не столько на авторитетное академическое мнение этнологов и искусствоведов, занимающихся изучением эстетики, типологии и символики народного искусства северных народов преимущественно на основе обширных музейных коллекций, собранных в XIX–XX вв., сколько на свидетельства и оценки современных носителей этнической традиции в реальном историко-культурном ландшафте. По мнению автора, такой подход может оказаться продуктивным в плане рассмотрения проблематики, связанной с изучением механизмов визуализации и репрезентации этнической идентичности в народном изобразительном искусстве как в прошлом, так и в настоящее время.

Обозначенная выше проблематика также рассматривается автором в контексте обсуждения вопроса о возможных причинах очевидного «кризиса этнической идентичности»  в художественных и технологических традициях у современных мастеров-прикладников Республики Коми.  

Downloads

Published

2021-10-22