Eesti Kunstiakadeemia 40 soome-ugri ekspeditsiooni (1978–2017): sisemine järjepidevus ja paradigmamuutused

Authors

 • Marika Alver

Abstract

Eesti Kunstiakadeemia 40 soome-ugri ekspeditsiooni (1978–2017): sisemine järjepidevus ja paradigmamuutused

Aastatel 1978—2017 toimusid igal suvel legendaarsed Eesti Kunstiakadeemia (EKA) soome-ugri ekspeditsioonid, mille raames tegid kunstitudengid välitöid hõimurahvaste ja Venemaal elavate eesti kogukondade juures.

Uurimisreiside traditsioonile pani aluse kunstnik ja pedagoog Kaljo Põllu (1934–2010). 1970ndate alguseks oli Eestis fennougristikast võrsunud terve kultuurisuund – soome-ugri pärandi ja identiteediga tegeleti samaaegselt kirjanduses, muusikas, kunstis, filmis, teatris ja tarbekunstis. Ka Põllu oli oma loomingulistes otsingutes süüvinud hõimurahvaste kultuuripärandisse ning, mõjutatuna Paul Ariste tõekspidamisest, et tõeline fennougristika seisneb välitöödel saadud andmestiku uurimises, hakkas otsima võimalusi üliõpilastele rahvakunstialaste uurimisreiside korraldamiseks.

Põllu pani kohe esimese ekspeditsiooniga (1978) paika aastapikkuse õppetsükli korralduse. See interdistsiplinaarne õppemoodul oli väljakutse nii juhendajatele – Kaljo Põllu (1978–1988, 1992–1993), Andri Ksenofontov (1989–1991), Kadri Viires (1994–2012), Marika Alver (2013–2017) – kui ka uurimisreisidel osalenud üliõpilastele. Töömahukas õppemoodul algas kevadel ettevalmistustega välitöödeks, suvel toimus kolmenädalane ekspeditsioon, sügissemestril jätkati tööd uurimisreisil kogutud materjaliga. Tehtud töö põhjal valmisid näitused, ettekanded ja artiklid.

Aastatel 1978–2012 oli ekspeditsioonide eesmärk käia kõigi hõimurahvaste juures, et joonistada, mõõdistada ja pildistada kohapeal, tegelikus etnilises keskkonnas nende traditsioonilisi rahvarõivaid, tarbeesemeid ja ehitisi. Kaljo Põllu ja Kadri Viires käsitlesid etnograafilist joonistamist kui esemeuurimust, mis võimaldas lisaks eseme või ehitise süvenenud tundma õppimisele heita pilku ka selle valmistaja ja kasutaja mõttemaailma. 2013. aastal muutis Marika Alver ekspeditsioonid aga antropoloogilisteks välitöödeks, kus uurimismeetodina kasutati osalusvaatlust, tehti intervjuusid ning korraldati kunstilisi sekkumisi. Toimunud paradigmamuutus peegeldas kunstimaailmas toimunud etnograafilist pööret – kunstnike seas oli kasvanud huvi etnograafiliste meetodite, identiteeti ja representatsiooni puudutavate küsimuste vastu ning kunstiteoste kontekst muutus üha laiemaks, hõlmates kunstiajaloo kõrval ka sotsiaal- ja kultuuriteooriaid.

Viimane ekspeditsioon toimus 2017. aastal. Oldi jõutud punkti, kus õppetsükli juhendaja töökoormus ja vastutus ei olnud kooskõlas tunnitasulise lektori lepingutingimuste ja tasuga. Seetõttu oli uurimisprogrammi sisuline arendamine ning koostöö edendamine nii EKA-siseselt kui ka teiste institutsioonidega tugevalt pärsitud. Kahjuks ei leidnud EKA muutusteks rahastust ega inimest, kes oleks olnud nõus neil tingimustel seda tööd edasi tegema.

40 aasta jooksul toimunud murrangud – muutusid riigikord ja majandussüsteem, toimusid kultuurilised pöörded, kasvasid peale uued põlvkonnad ja vahetusid ekspeditsioonide juhendajad – mõjutasid ekspeditsioonide korraldust ja fookust, kuid ühtlasi kujunes sellest traditsioon, mida iseloomustas sisemine järjepidevus:

 • ekspeditsioonil osalenud tudengid moodustavad mõttelise ahela esimesest ekspeditsioonist viimaseni: pärast Põllut olid kõik järgnenud juhendajad kõigepealt tudengitena neil uurimisreisidel osalenud ning uurimisreisidele võeti alati kaasa mõni varem osalenud tudeng või vilistlane, kes teadis välitööde rutiini ja aitasid uutel tulijatel sisse elada.
 • ekspeditsioonid toimisid erivaldkondadest tudengite kohtumis- ja koostööpaigana. Uurimisreisidel osalesid korraga mitme eriala (maal, arhitektuur, tekstiilikunst, kunstiteadus jne) ja erineva õppeastme kunstitudengid. Ekspeditsioonidel saadi omavahel tuttavaks, loodi sõpruskondi ja alustati koostööprojekte.
 • (elu)ülikool ülikooli sees. Ekspeditsioonidel osalenud on välja toonud, et said välitöökogemusena kaasa justkui lisahariduse.
 • ekspeditsioonidel osalenud tudengitest on moodustunud kaks rühmitust: 1998. aastal Kaljo Põllu eestvõttel rühmitus Ydi, millega võisid liituda kõik ekspeditsioonidel osalevad üliõpilased. 2018. aastal moodustus rühmituse SLED, mille ajendiks oli 2017. alustatud loomeuurimuse jätkamine, mida EKA õppekavade süsteemis ei olnud võimalik teha.

 

The 40 Finno-Ugric expeditions of the Estonian Academy of Arts (1978-2017): internal continuity and paradigm shifts

From 1978 to 2017, the legendary Estonian Academy of Arts (EKA) expeditions to Finno Ugric territories were carried out every summer, which gave art students an opportunity to do fieldwork among tribal peoples and Estonian communities living in Russia.

The tradition of the expeditions was established by the artist and educator Kaljo Põllu (1934–2010). By the beginning of the 1970s, Finno-Ugristics had birthed an entire cultural movement in Estonia, with facets of Finno-Ugric heritage and identity being absorbed by literature, music, art, film, theatre and applied arts. Põllu also became immersed in the cultural heritage of tribal peoples in his creative quest and, and influenced as he was by Paul Ariste's belief that true Finno-Ugristics consisted of the study of fieldwork data, he began to look for opportunities to organize folk art research trips for students.

Immediately after his first expedition (1978), Põllu introduced a one-year study cycle. This interdisciplinary study module was a challenge for the supervisors - Kaljo Põllu (1978–1988, 1992–1993), Andri Ksenofontov (1989–1991), Kadri Viires (1994–2012), Marika Alver (2013–2017) - as well as for the students participating in the research trips. The labour-intensive study module started in the spring with preparations for the fieldwork, a three-week expedition took place in the summer, and work continued in the autumn semester as the material collected on the research trip was worked through. Exhibitions, presentations and articles were produced on the basis of the work.

From 1978 to 2012, the expeditions sought to visit all of the tribal peoples in order to draw, measure and photograph their traditional costumes, utensils and buildings in the actual places, and in their actual ethnic environments. Kaljo Põllu and Kadri Viires approached ethnographic drawing as an object study, which, in addition to an in-depth study of an object or building, allowed a glimpse into the mind of its maker and user. In 2013, however, Marika Alver transformed the expeditions into anthropological fieldwork by using participant observation, interviews and artistic interventions as research methods. This paradigm shift reflected an ethnographic turn in the art world, with a growing interest among artists in ethnographic methods, questions of identity and representation, and a broadening of the context of artworks to include social and cultural theory alongside art history.

The last expedition took place in 2017. A point had been reached when the workload and responsibilities of the study module’s tutor were not commensurate with the contractual requirements and remuneration of an hourly lecturer. As a result, the substantive development of the research program and the promotion of cooperation, both within the EKA and with other institutions, was severely hampered. Unfortunately, the EKA was unable to find the funding for the changes or the personnel who would be willing to continue the work under these conditions.

The transformations that took place over these 40 years – changes in governments and economies, cultural upheavals, new generations coming of age, and changes in expedition leaders – influenced the organization and focus of the expeditions, yet still developed into a tradition characterized by internal continuity:

 • the students who took part in the expeditions form a conceptual chain from the first expedition to the last. All of the subsequent supervisors after Põllu were students who had taken part in earlier expeditions, and the expeditions were always accompanied by a student or alumnus who had taken part in a prior expedition, and knew the routine of fieldwork and were thus able to help the newcomers settle in.
 • the expeditions became a meeting and collaboration place for students from different disciplines, as students with different specialities (painting, architecture, textiles, art studies, etc.), who were at different stages of their curriculum, took part in the expeditions. The expeditions offered a chance to get to know each other, make friends and begin collaborative projects.
 • a (life) university within a university. Many participants in the expeditions pointed out that the fieldwork experience was like an extra education.
 • two art groups were set up by the students who participated in the expeditions: in 1998, under the leadership of Kaljo Põllu, the Ydi group was formed, which could be joined by all the students participating in the expeditions. In 2018, the SLED group was formed, which was motivated by the continuation of the creative research that was started in 2017 but could not work within the framework of the EKA curricular system.

 

40 финно-угорских экспедиций Эстонской академии художеств (1978–2017): внутренняя преемственность и изменение парадигмы Марика Альвер

Каждое лето в период с 1978 по 2017 гг. Эстонская академия художеств (ЭАХ) организовывала свои легендарные финно-угорские экспедиции, в рамках которых студенты академии выезжали к родственным народам и эстонским общинам России.

Начало традиции проведения полевых исследований положил художник и педагог Кальо Пыллу (1934–2010). К 1970-м гг. финно-угроведение в Эстонии обрело масштабы целого направления культуры – финно-угорским наследием и идентичностью интересовались писатели, музыканты, художники, деятели кино, театра и прикладных искусств. К. Пыллу в своих творческих исканиях также углубился в культурное наследие родственных народов и, будучи под влиянием убеждения Пауля Аристе в том, что настоящее финно-угроведение состоит в изучении полевых материалов, стал искать возможности для организации студенческих экспедиций по изучению народной культуры.

Вместе с организацией первой же экспедиции (1978) К. Пыллу выработал годовой цикл обучения. Этот междисциплинарный учебный модуль стал своего рода вызовом как для руководителей – Кальо Пыллу (1978–1988, 1992–1993), Андри Ксенофонтов (1989–1991), Кадри Вийрес (1994–2012), Марика Альвер (2013–2017), – так и для студентов, принимавших участие в экспедициях. Объёмный учебный модуль начинался весной с подготовки к полевым исследованиям, летом была трёхнедельная экспедиция, а в осеннем семестре участники работали с материалами, собранными во время экспедиции. На основе проделанной работы составлялись выставки, писались доклады и статьи.

Организаторы экспедиций 1978–2012 гг. задавались целью побывать у всех родственных народов, дабы на месте, в настоящей этнической среде зарисовать, измерить, заснять их традиционную народную одежду, предметы быта и постройки. Кальо Пыллу и Кадри Вийрес рассматривали этнографическое рисование в качестве способа изучения предметов, что позволяло вдобавок к углублённому изучению предмета или постройки увидеть образ мышления их изготовителя или пользователя. В 2013 г. Марика Альвер сделала экспедиции антропологическими, в них использовался метод включённого наблюдения, проводились интервью и совершались художественные вмешательства. Изменение парадигмы стало отображением этнографического поворота в мире искусства – среди художников возрос интерес к вопросам, касающимся этнографических методов, идентичности и репрезентации, а контекст произведений искусства становился шире, охватывая кроме истории культуры также социальные теории и теории культуры.

Последняя экспедиция состоялась в 2017 г. Рабочая нагрузка и ответственность руководителя учебного цикла уже не соответствовала договорным условиям и оплате лектора-почасовика. Поэтому развитие учебной программы и сотрудничество было сильно застопорено как внутри ЭАХ, так и с другими учреждениями. К сожалению, в ЭАХ для исправления положения не нашлось ни ресурсов, ни человека, который был бы согласен продолжить работу на прежних условиях.

Изменения последних 40 лет – поменялись государственный строй и экономическая система, произошли перемены в культуре, пришло новое поколение, менялись руководители экспедиций – повлияли на организацию и фокус экспедиций, но вместе с тем сформировалась традиция с внутренней преемственностью:

 • из студентов, участвовавших в экспедициях, образовалась мысленная цепочка от первой экспедиции к последней: все руководители экспедиций в студенчестве также принимали в них участие, с собой всегда брали кого-либо из бывших участников или выпускников, знавших рутину полевых исследований и помогавших новичкам вжиться в работу.
 • экспедиции служили местом встречи и сотрудничества для студентов, представляющих разные области. В них одновременно принимали участие студенты разных специальностей (живопись, архитектура, дизайн текстиля, искусствоведение) и курсов. Во время экспедиций они знакомились, заводили друзей, начинали общие проекты.
 • (жизненный) университет в университете. По мнению участников экспедиций, в них они словно получили дополнительное образование.
 • студентами-участниками экспедиций было образовано два объединения: в 1998 г. по инициативе К. Пыллу образовалось объединение Ydi, в которое могли войти все студенты, принимавшие участие в экспедициях. В 2018 г. было основано объединение SLED, поводом к образованию которого послужило желание продолжить творческое исследование, начатое в 2017 г., но которое невозможно было завершить в рамках учебных программ ЭАХ.

Downloads

Published

2022-06-06

Issue

Section

Artiklid