Välitöökogemuse kehaliste ja emotsionaalsete aspektide peegeldustest soome-ugri ekspeditsioonipäevikutes

Authors

  • Piret Koosa

Abstract

Välitöökogemuse kehaliste ja emotsionaalsete aspektide peegeldustest soome-ugri ekspeditsioonipäevikutes

 

Selle artikli fookuses on välitööd isikliku, emotsionaalse ja kehalise läbielamusena. Minu eesmärgiks on vaadata, kuidas seesugune subjektiivse kogemuslikkuse mõõde kajastub ERMi arhiivis säilitatavates eesti etnograafide välitööpäevikutes. Etnoloogiateaduse ajaloo vältel on individuaalse uurija rolli teadmiste loomisel käsitletud erinevalt. Distsipliini algusaegadel lähtuti arusaamast, et asjakohast metodoloogiat kasutades toimib teadlane justkui neutraalse instrumendina, esitades uurimistulemusena objektiivseid kirjeldusi sellest, kuidas asjad on. Postkolonialistlike ja feministlike teooriate mõjul ning refleksiivse pöördega kaasnenud arutelude käigus sai selgeks, et uurija isiklik taust ja omadused mõjutavad vältimatult nii uurimistöö käiku kui tulemusi. Artikli teemapüstitus lähtubki arusaamast, et nii etnoloogilise teadmise loomise kui muuseumikogude kujunemise taga peituvad mingil kujul ka killud asjaomaste individuaalsusest, nende subjektiivsetest otsustest ja motivatsioonidest ning suhetest uuritavatega. Erinevad meelelised kogemused ja emotsioonid on aluseks esmaste muljete ja hoiakute loomisele, kuid mõjutavad ka hilisemat välitöömaterjalide analüüsi ja mõtestamistööd. Välitööpäevikutes kajastatavate subjektiivsete kehaliste ja meeleliste kogemuste teadvustamine ja analüüsimine võiks seega avardada meie teadmisi kogutud esemete päritolumaailmast ja kogumise kontekstist ning aidata kaasa allikate loomise ja muuseumikogude kujunemise protsessi mõistmisele.

 

Corporeal and emotional aspects of fieldwork in Finno-Ugric expedition diaries

This article focuses on fieldwork as a personal, emotional and corporeal experience. My aim is to give an overview of how this kind of subjective dimension is present in the fieldwork diaries of Estonian ethnographers kept in the archives of the ENM. Ideas about the role of scholar’s individuality in knowledge production have transformed in the course of disciplinary history. In the early days of ethnology, it was understood that using appropriate methodology would provide objective descriptions of how things really are. Postcolonial and feminist theories and the discussions leading to and stemming from the reflexive turn made it clear that scholar’s personal background and characteristics inevitably influences both the dynamics and results of research. This article also stems from the understanding that ethnographical knowledge and the formation of museum collections always to some extent reflect the individuality of the people who created them, their subjective choices and motivations in collecting process, and their relationship with the research subjects. Various sensory experiences and emotions shape the researcher’s impressions and attitudes in the field, but they also influence the interpretation of fieldwork materials and the subsequent analysis. Analysing the subjective bodily and sensory experiences reflected in ethnographic fieldwork diaries can thus broaden our knowledge about the context of collecting and contribute to the understanding of the process of creating sources and museum collections.

 

Отражение телесных и эмоциональных аспектов полевого опыта в дневниках финно-угорских экспедиций Пирет Кооса

В данной статье основное внимание уделяется полевой работе как личному эмоциональному и физическому опыту. Моя цель — рассмотреть, какие аспекты субъективного опыта присутствует в экспедиционных дневниках эстонских этнографов, хранящихся в архиве Эстонского национального музея (ЭНМ). В истории этнологической науки представления о субъективной роли исследователя в создании знания трактовались по-разному. На заре научной дисциплины предполагалось, что использование соответствующей методологии позволяет исследователю как нейтральному лицу создавать объективное описание того, как обстоят дела на самом деле. Под влиянием постколониальных и феминистских теорий и сопровождавших рефлексивный поворот дискуссий стало ясно, что личный опыт и субъективные характеристики исследователя неизбежно влияют как на динамику, так и результаты исследования. Настоящая статья исходит из понимания того, что за этнографическими знаниями и музейными коллекциями в той или иной степени скрывается индивидуальность исследователя, его субъективный выбор, мотивы и отношение с исследуемому. Различные сенсорные переживания и эмоции формируют как первоначальные впечатления и взаимоотношения в полевых условиях, но и влияют на интерпретацию и научную разработку полевого материала. Таким образом, анализ субъективных телесных и сенсорных переживаний, отраженных в этнографических полевых дневниках, может расширить наши знания о месте происхождения коллекций и контексте собирательской работы, а также способствовать пониманию процесса создания источников и музейных коллекций.

Downloads

Published

2022-06-06

Issue

Section

Artiklid