Elatusalade muutused Komimaa maapiirkondades 1990. aastatel

Authors

  • Vladimir Lipin
  • Art Leete

Abstract

Elatusalade muutused Komimaa maapiirkondades 1990. aastatel

Meie eesmärk on analüüsida 1990. aastatel komide elatusalades toimunud muutusi, keskendudes eeskätt jahipidamisele, aga puudutades ka kalastust, maaharimist, karjakasvatust ja palgiparvetamist. Peamiselt rakendame autoetnograafilist perspektiivi, esitades käsitluse Vladimir Lipini ja tema lähedaste kogemuse reflekteerimise kaudu. Lisaks paigutame vahetu kogemuse ajaloolise etnograafia taustale, näidates erinevusi ja sarnasusi 19. sajandi ja 20. sajandi alguse seisuga, nagu seda varasemate etnoloogide poolt on kirjeldatud. Analüüsi tulemusena leidsime, et 1990. aastate arengud Komimaal, eeskätt Kulömdini rajoonis, kust Vladimir Lipin pärit on, jaotuvad kolme kohandumise suuna vahel. Esiteks toimus vanade tulundusviiside ja hoiakute säilimine, teiseks rohujuuretasandile jõudnud majanduslik ning moraalne allakäik ja kolmandaks uute tulundusvõtete rakendamine (sealhulgas ka vahepeal unustuse hõlma vajunud tegevuste taas kasutusele võtmine). Uurimistöö tulemusena järeldame, et senise majandussüsteemi kokku kukkumine mõjus inimestele rängalt ning mitmed negatiivsed muutused on olnud pöördumatute tagajärgedega. Ent peamiselt reageerisid komid üleminekuajal majanduskeskkonnas toimunud muudatustele mitmekesiselt ja loominguliselt.

 

Changes of Subsistence Practices in Rural Areas of the Komi Republic During the 1990s

Our aim is to analyse changes in livelihoods that took place among the Komi people during the 1990s. We concentrate primarily on hunting but touch upon fishing, agriculture, cattle breeding, and timber rafting as well. We employ primarily an autoethnographic perspective, presenting our study through Vladimir Lipin’s own reflections as well as stories told by his friends and their relatives. Furthermore, we contextualise Vladimir Lipin’s life experience by historical ethnographic studies to reveal similarities and differences in comparison with the situation at the end of the 19th – beginning of the 20th centuries, as presented by earlier ethnographers. As a result of our analysis, we discovered that developments in Komi Republic, and primarily in Kulömdin District from where Vladimir Lipin is from, can be divided into three directions. Firstly, many old subsistence practices and subsequent attitudes were preserved. The second tendency was that economic and moral degradation in the society reach the grass-root level and the last trend was connected to initiating new techniques of subsistence (including re-introduction of some traditional practices). We conclude that collapse of the Soviet economic system had a rather severe impact on people’s lives and some negative tendencies are irreversible. However, most of the Komi people reacted to changes that took place during the transition period in economic environment of Komi countryside with diverse and creative means.

 

Перемены в хозяйственной деятельности сельского населения Республики Коми в 1990-е годы  Владимир Липин, Арт Леэте

В данной статье наша цель изучить изменения в хозяйственных действиях коми в 90-е годы ХХ века. Наш анализ сосредоточен на охотничьи практике, но затрагивает также рыболовство, земледелие, скотоводство и молевой сплав древесины. В основном, мы используем автоэтнографический подход, рефлексируя над опытом Владимира Липина и опытом его друзей и их родственников. Мы анализируем жизненный опыт Владимира Липина и его воспоминания в контексте исторической этнографии, показывая сходства и различия в сравнении со состоянием ситуации в коми деревне в конце ХIХ – начале ХХ века, как это описывали классики коми этнографии. В результате анализа мы установили, что в 1990-е годы среди (верхневычегодских) коми выделяются три направления в развитии народных стратегии адаптации. Во-первых, коми старались сохранить традиционные способы промысла и соответствующее этическое отношение к окружающему миру. Во-вторых, выделяется экономический и моральный спад, а в-третьих, внедрение новых промысловых практик (включая таких традиционных навыков, которые оставались в забвении в советские годы). В итоге своего исследования предлагаем вывод, что разрушение прежней экономической структуры повлияло на повседневный опыт людей очень сильно и многие негативные перемены имеют необратимый характер. Но в основном коми сельские жители реагировали на экономическое преобразование страны разнообразно и по-творчески.

Downloads

Published

2022-06-06