Igas tares elas jahimees… Jahitraditsiooni visualiseerimine muuseumiruumis

Authors

  • Svetlana Bandura
  • Svetlana Karm

Abstract

Igas tares elas jahimees… Jahitraditsiooni visualiseerimine muuseumiruumis

Artiklis vaadeldakse Komi Vabariigi Rahvusmuuseumis 28.02.2020–12.03.2021 eksponeeritud rändnäituse „Jahirajad: küttimine sürjakomide igapäevaelus ja maailmavaates“ ettevalmistamisprotsessi ja toimimist. Ideest kuni teostuseni tegeles näitusega rahvusvaheline loometiim, kuhu kuulusid Komi Vabariigi Rahvusmuuseumi, Eesti Rahva Muuseumi, Komi Teaduskeskuse ja Tartu Ülikooli töötajad, agentuuride Velvet ja Red Hat Group Design (Eesti) disainerid ning muuseumitehnoloogia spetsialistid. Üldine kommunikatsioon ja koordineerimine toimus virtuaalselt, v.a üksikud kohtumised. Veel enne näituse koostamist sai valmis teaduslik uurimus, mis käsitles väga põhjalikult Komi Rahvusmuuseumi foto- ja esemekogu, arhiivi- ja kirjandustekstide ning etnograafiliste välitöömaterjalide põhjal jahindust kui sürjakomi metsas ellujäämise ja majandamise viisi. Albumi jaoks läbitöötatud materjal oli hea eeltöö näitusekontseptsiooni väljatöötamisel ja temaatilise struktuuri loomisel. Nüüd tuli paljude esemete, fotode ja tekstide hulgast valida kõige kõnekamad süžeed, luua lühikesed, kuid sisukad tekstid ja muuta žanrirohke raamatunarratiiv silmaga nähtavaks ja käega katsutavaks ruumiks. Samuti analüüsitakse, kuidas muuseumitöötajad, kujundajad ja arvutispetsialistid lõid sürjakomi metsa kujundi ning millised jahinduse teemad said (ka koroonapandeemia tõttu kiiresti virtuaalruumi kolinud) muuseumiekspositsiooni teljeks.

 

In every house lives a hunter… Visualization of hunting in a museum space

The article examines the preparation and operation of the traveling exhibition “Hunting Trails: Hunting in the Everyday Life and Worldview of the Komi-Zyrians” shown at the National Museum of the Komi Republic from 28.02.2020 to 12.03.2021. An international team which included employees of the Komi National Museum, the Estonian National Museum, Komi Research Center and the University of Tartu, as well as museum technology specialists and designers from the agencies of Velvet and Red Hat Design Group (Estonia) worked on the opening of the exhibition from the conception to the realization. Most of the communication and coordination took place online, with the exception of a few meetings. Before the setting up of the exhibition, a scientific study was completed which presented a very detailed discussion of hunting as a means of survival and economic activity in the Komi-Zyrian forest based on the Komi Museum's collection of photographs and artifacts, archival and literary texts as well as ethnographic fieldwork. The material processed for the album served as good preliminary work in developing the exhibition concept and creating its thematic structure. What was still left to do was to select the most “eloquent plots” from the numerous objects, photographs and texts, and to compile some short but meaningful texts to turn the genre-rich book narrative into a visible and tangible space. The article also analyzes how the museum staff, designers and computer specialists created the image of the Komi-Zyrian forest and which fragments of the hunting theme coalesced into the focal point of the museum exposition (which was also quickly moved to the virtual sphere due to the coronavirus pandemic).

В каждом доме жил охотник… Визуализация промысловой охоты в музейном пространстве

Светлана Бандура, Светлана Карм

В статье рассматривается процесс подготовки и работы передвижной выставки «Охотничьи тропы: промысловая охота в повседневной жизни и мировоззрении коми- зырян», открытой в Национальном музее Республики Коми (НМРК) с 28.02.2020 по 12.03.2021. Над созданием выставки – от задумки до реализации – работала международная творческая команда, в составе которой были сотрудники Национального музея Республики Коми, Эстонского национального музея (ЭНМ), Коми научного центра и Тартуского университета, дизайнеры и специалисты музейных технологий из агентств Velvet и Red Hat Group Desing (Эстония). Соответственно, общая коммуникация и координирование подготовительного процесса осуществлялись виртуально, за исключением одиночных очных встреч. Одновременно, еще до создания выставки было готово научное исследование, где на основе фото- и предметной коллекции НМРК, архивных и литературных текстов, а также полевых этнографических материалов была очень подробно рассмотрена тема охоты как способа выживания и хозяйствования в лесном пространстве коми-зырян. Проработанный для альбома материал явился хорошим заделом в разработке выставочной концепции и создании ее тематической структуры, теперь же следовало из множества предметов, фотографий и текстов выбрать самые «говорящие сюжеты», создать короткие, но содержательные тексты, и превратить многожанровый книжный нарратив в визуально-осязаемое пространство. Анализируется, как силами музейных работников, дизайнеров и компьютерных специалистов создавался образ коми-зырянского леса, и какие фрагменты охотничьей темы стали стержнем музейной (и из-за коронавирусной пандемии быстро ставшей также виртуальной) экспозиции.

Published

2022-06-06

Issue

Section

Artiklid