Toidupärandil põhinev arenduskoostöö: Eesti Rahva Muuseumi projekti kogemus

Authors

  • Anu Kannike
  • Ester Bardone

Abstract

Toidupärandil põhinev arenduskoostöö: Eesti Rahva Muuseumi projekti kogemus

Artikli aluseks on autorite kogemus 2017–2019 Eesti Rahva Muuseumis ellu viidud teadus- ja arendusprojektis, mis oli pühendatud toidukultuurile, täpsemalt ajaloolise toidukultuuri tõlgendustele ja kasutusvõimalustele tänapäeval toidupärandina. Projekti eesmärgiks oli jõuda rakenduslike uurimistulemusteni koostöös erinevate huvigruppidega. Ühtlasi pakkus projekt ERMile kui kultuuripärandi ekspertteadmist pakkuvale institutsioonile väljakutse kombineerida kaasava museoloogia põhimõtteid uurimistööl ja muuseumikogudel põhineva teadmusega ning olla arutelusid ja mitmehäälseid tõlgendusi ärgitavaks paigaks. 

Toiduprojekti tegevustes tulid kujukalt esile toidupärandi erinevad tõlgendused toidutootmisega seotud ettevõtetes ja turismisektoris. Saime projektiga seotud ettevõtjatelt ja arendajatelt teada, mis on nende ootused ja vajadused ning ühtlasi analüüsisime ühiselt, millised on muuseumi võimalused neid ootusi ja vajadusi täita. Mõistsime, et toidupärandiga tegeledes ei saa uurijad jääda vaid kitsalt kultuuripärandi alase ekspertteadmise pakkumise juurde, vaid peavad vastavalt koostööpartnerite ootustele laiendama oma tegevuse piire, panustades ka turundusliku eesmärgiga materjalide loomisse (nagu nt filmide ja Liivimaa toidutee puhul). Soov panustada tootearendusse viis ka muuseumi seisukohalt uudsete koostöövormideni ja tulemusteni, rakendades näiteks loomeuurimust, mis sündis koosloome põhimõtetel ja erines selle poolest ERMi varasemast etnograafilisest dokumenteerimisest filmimeediumi abil. Ühtlasi võimaldas filmide loomine ja kättesaadavaks tegemine sotsiaalmeedia platvormil Youtube laiendada muuseumi piire digitaalsete vahenditega. Toidusuveniiri konkurss oli muuseumi eksperiment, mille käigus saadi ettevõtjatelt lühikese aja jooksul võrdlemisi representatiivne kogum toidupärandil põhinevaid tooteid. Konkursile laekunud tooted ja nende lood peegeldasid ilmekalt, kuivõrd erinevalt seostavad ettevõtjad oma toodet toidupärandiga. See kogemus aitas mõista, et konkurss ei ole sobiv formaat, millega saaks ettevõtjaid kaasata ühisesse arendustegevusse toidupärandi alal. Uurijatena nägime Liivimaa toidutee loomise projektis osalemises võimalust panustada toiduturismi arenduskoostöösse. Paraku kogesime, et kuna turismiarendajad tõlgendasid toidupärandit puht instrumentaalselt, siis ei näinud nad meid olulise ega võrdse partnerina. See oli kujukas õppetund, et pelgalt turunduseesmärkidest lähtuv pärandistamine ei saa kultuuripärandi uurijatele olla kestliku koostöö aluseks. 

Mingis mõttes oli toiduprojekt ühtlasi ERMi katse turundada end kui võimalikku partnerit ettevõtjatele ja ettevõtluse arendajatele. Projekti käigus tõdesime, et toidutootmises tegutsevad ettevõtjad ei pruugi näha toidupärandis oma tootele lisaväärtust andvat ressurssi ning isegi kui neil on toidupärandi vastu huvi, ei pruugita osata sellealast nõu muuseumist küsima tulla. Selgelt ilmnes, et just tootearenduse suunaline koostöö nõuab muuseumilt pikaajalist ja regulaarset suhtlust ning ühistegevusi piirkondlike arendusorganisatsioonide ja muidugi ka ettevõtjate endiga. Veelgi enam, toidupärandiga seotud tootearendus ei saa sündida ilma, et muuseum teeks koostööd teiste uurimisasutustega ja kultuuriuurijad teiste distsipliinide esindajatega (sh toidutehnoloogid, turunduse ja tootedisaini spetsialistid). Just selline interdistsiplinaarne ekspertteadmine võiks olla toidutootjatele tõeliselt kasulik.

 

Development cooperation based on food heritage: the experience of the Estonian National Museum

The origins of this article stem from the involvement of the authors in the Estonian National Museum’s (ENM) food culture project which ran from 2017 to 2019. The project was devoted to food culture, or more precisely, to the current interpretations and uses of Estonia’s historical food culture. The aim of the project was to achieve some practical, workable research results in cooperation with various interest groups. Being an institution offering expertise in cultural heritage, the ENM welcomed the challenge posed by the project, as it would combine the fundamentals of inclusive museology with research and collection-based knowledge as well as provide a site fostering discussions and multi-voiced interpretations.

The food project managed to highlight clearly various interpretations of food heritage for food production businesses and the tourism sector. The entrepreneurs and developers involved in the project informed the museum of their needs and expectations, while all the parties jointly evaluated the museum’s potential for meeting those needs and expectations. We recognized that the researchers could not afford to limit themselves exclusively to the sharing of expertise on cultural heritage, but also needed to extend their skill set to match the expectations of their cooperation partners, contributing also to the creation of marketing materials (such as films and the Livonian Culinary Route in the past). For the museum, the desire to participate in the process of product development led to some innovative forms of cooperation and outcomes. For example, the application of artistic research was born out of the principles of co-creation and as such, differed from the ENM’s earlier practice of ethnographic documentation via the film medium. In this case, the films were made and uploaded onto the social media platform YouTube, which enabled the museum to expand its outreach. Another experiment that was initiated was the food souvenir contest for which entrepreneurs submitted a relatively representative set of food heritage products within a short period of time. The products and their stories vividly demonstrated many different ways for entrepreneurs to connect their products to heritage. This experience also made us realize that competition is not always the most suitable format for inviting entrepreneurs to take part in joint development programs related to food heritage. Our participation in the Livonian Culinary Route project created the opportunity for us, as researchers, to make our contribution to the development cooperation in the area of gastronomy tourism. Unfortunately, since tourism developers interpreted food heritage in purely instrumental terms, we were not perceived as an equal and important partner. We learnt a valuable lesson that when heritage creation is solely underpinned by marketing goals, it cannot be the basis for sustainable cooperation for researchers of cultural heritage.
In a way, the food project also constituted the ENM's attempt to market itself as a possible partner for entrepreneurs and business developers. In the course of the project, we came to the realization that food production entrepreneurs did not necessarily perceive food heritage as a resource that adds value to their product, and even if they were interested in food legacy, they might not know to contact the museum for advice regarding this matter. It became obvious that cooperation in the area of product development in particular requires, on the part of the museum, long-term and regular communication and joint activities with regional development organizations and indeed, with the entrepreneurs themselves. Moreover, it is not possible to initiate heritage-based product development without the museum’s cooperation with other research institutions and the cultural researchers’ collaboration with representatives of other disciplines (including food technologists, as well as marketing and product design specialists). It is this kind of interdisciplinary expertise that could genuinely benefit food producers.

 

Научно-практическое сотрудничество на базе пищевого наследия: опыт Эстонского национального музея

Ану Каннике, Эстер Бардоне

Основой для данной статьи послужил опыт, полученный авторами в 2017–2019 гг. во время реализации научно-практического проекта в Эстонском национальном музее. Проект был посвящён культуре питания, вернее интерпретациям исторической культуры питания и возможностям её использования сегодня в качестве пищевого наследия. Цель проекта заключалась в достижении практических результатов в сотрудничестве с различными заинтересованными группами. Вместе с тем в этом проекте музей как учреждение, предлагающее экспертные знания в сфере культурного наследия, получил возможность комбинировать принципы привлекающей к участию музеологии со знаниями, основывающимися на исследовательской работе и музейных коллекциях, а также быть площадкой для обсуждений и разных толкований.

В процессе реализации пищевого проекта ясно обозначилось разное понимание пищевого наследия на предприятиях по производству пищевых продуктов и в туристическом секторе. Мы узнали об ожиданиях и потребностях предпринимателей и разработчиков и проанализировали, какими возможностями располагает музей для удовлетворения их ожиданий и потребностей. Стало понятно, что, занимаясь изучением пищевого наследия, исследователи не могут ограничиваться лишь предложением экспертных знаний, а должны расширять границы своей деятельности в соответствии с ожиданиями партнёров, внося вклад в создание материалов, имеющих маркетинговые цели (например, фильмы или маршрут вкусов Ливонии). Желание внести вклад в разработку продукции привело нас к новым формам сотрудничества и новым результатам, к примеру, в виде творческого исследования, родившегося на принципах сотворчества и отличающегося в этом плане от применявшегося ранее в ЭНМ этнографического документирования через создание фильмов. Одновременно с этим создание фильмов и доступ к ним на платформе социальной сети Youtube сделало возможным расширение границ музея с помощью цифровых средств. В качестве эксперимента музей инициировал конкурс пищевых сувениров. За небольшой отрезок времени от предпринимателей был получен относительно репрезентативный набор продукции на базе пищевого наследия. Поступившие на конкурс изделия и истории о них ярко продемонстрировали, насколько по-разному предприниматели связывают свою продукцию с пищевым наследием. Этот опыт помог нам понять, что конкурс не является подходящим форматом для привлечения предпринимателей к совместным разработкам в этой сфере. Мы как исследователи видели в проекте по созданию маршрута вкусов Ливонии возможность внести свой вклад в развитие сотрудничества в сфере пищевого туризма. К сожалению, мы на собственном опыте убедились, что в силу того, что предприниматели подходят к данному вопросу сугубо инструментально, они не увидели в нашем лице важного и равного им партнёра. Хорошим уроком для нас стало осознание того, что с точки зрения исследователей культурного наследия использование наследия в сугубо маркетинговых целях не может быть основой для устойчивого сотрудничества.

Вместе с тем пищевой проект стал в каком-то смысле попыткой ЭНМ представить себя как потенциального партнёра для бизнесменов и людей, занимающихся развитием предпринимательства. В ходе проекта стало понятно, что производители пищевых продуктов могут и не увидеть в пищевом наследии тот ресурс, который мог бы дать дополнительную ценность их продукции, и даже имея интерес к пищевому наследию, они могут и не догадаться проконсультироваться по этой теме с музеем. Также стало ясно, что сотрудничество в сфере разработок продукции требует от музея долгосрочного и регулярного общения и совместной деятельности с региональными организациями развития предпринимательства и, разумеется, с самими предпринимателями. Более того, разработка продукции на базе пищевого наследия не может происходить без кооперации музея с другими исследовательскими учреждениями и без сотрудничества исследователей культуры с представителями других дисциплин (в т. ч. технологами пищевых продуктов, маркетологами и дизайнерами). Такие междисциплинарные экспертные знания могли бы быть действительно полезны производителям пищевых продуктов.

Downloads

Published

2023-04-11