Tingens metod – asjast lähtumise meetod auditooriumide kaasamiseks

Authors

  • Pille Pruulmann-Vengerfeldt
  • Giuseppina Addo
  • Maria Engberg
  • Åsa Harvard Maare
  • Hassan Taher

Abstract

Tingens metod – asjast lähtumise meetod auditooriumide kaasamiseks

Muuseumidelt kui teadusasutuselt oodatakse akadeemiliste asutustega sarnast teadustööd – ajakirjaartikleid, raamatupeatükke ja monograafiaid. Samal ajal on akadeemilises sektoris käimas arutelud loovuurimuse koha üle ning näituse tegemist on võimalik mõtestada loovuurimuse perspektiivist. Toetamaks muuseumide tegevust demokraatia ja osaluskultuuri levitamisel, tuleb leida meetodeid, kus publiku osalus ja loovuurimuse võimalused kohtuks uue teadmise loomisel. Artikkel tutvustab asjast lähtumise meetodit (tingens metod) kui võimalust kaasata auditooriume uurimaks muuseumis leiduvaid esemeid. Toimijavõrgustiku teooriast lähtuvalt keskendub see meetod võimalusele lasta asjadel olla muuseumis toimuvate kohtumiste keskmes. Et auditooriumidega tehtav töö ei jääks vaid episoodiliseks või näiteks pedagoogide pärusmaaks, on vaja leida mitmesuguseid meetodeid, kuidas ka muuseumi teised osakonnad ja tegevusvaldkonnad saaksid teha koostööd laiema publikuga.

Malmö Muuseumide ja Malmö Ülikooli vahelises koostöös toimusid neli asja meetodi töötuba, mille käigus teismelised, meediatehnoloogia ja graafilise disaini üliõpilased ja noored täiskasvanud arutlesid muuseumis leiduvate esemete üle. Valisime selleks välja kaksteist eset, mis olid väljas ka Malmö Muuseumide meremeeste mälestusesemete kogu tutvustaval näitusel. Töötoad toimusid Zoomi keskkonnas Google Jamboardi rakenduse toel, mis tähendas madalaid tehnoloogilisi barjääre ning soodustas keskendumist muuseumi esemetele tähelepanuga, mida näituse kui terviku kontekstis üksik asi harva saab. Osalejad rääkisid ajaloost, kultuurist, rändest, majandus- ja kaubandussuhetest, kunstist, sõjast ja veel paljust muust.

Asjadele keskendumine võimaldab alandada osaluse barjääri ning osalejad saavad anda oma küsimuste ja uudishimuga panuse töösse kogudega. Asjast lähtumise meetodi sidumine loovuurimusega võimaldab esemeid uurida kombineerides meetodeid kui lugemist, arutlust näiteks joonistamise ja internetist info otsimisega ning toetab sellisel viisil ka osalejate enesekindlust ja huvi. Asjast lähtumise meetod võib olla osaks näituse ettevalmistusest, kus osalejad saavad esitada küsimusi, millele näitus hiljem vastab või olla osa kogude tööst või avastusõppest. Uudse meetodi integreerimine muuseumi tegevusse mitmete erinevate tegevuste abil võimaldab kutsuda auditooriume osalema muuseumis, mis ei saa kunagi valmis. Külastajate küsimused võivad osatuda lünkadele muuseumi teadmistes, luua ootamatuid ja mitmekülgseid seoseid ning aidata leida kasina tähendusväljaga kogudele uusi ja huvitavaid rakendusi.

Tehnoloogiamaailmaga võrreldes saab ka muuseumi vaadata beetaversioonis olevana, kus auditooriume kaasatakse arendusprotsessi ning kaasava loovuurimuse võimalusi kasutades saavad külastajad anda oma panuse näituste pidevale täiendamisele.

 

The Tingens metod — an object-based method for engaging audiences

As scholarly institutions, museums are expected to produce research similar to academic institutions, i.e. journal articles, book chapters and monographs. At the same time, there are ongoing discussions in the academic sector about the status of artistic research, and it is possible to approach exhibition making from the perspective of artistic research. In order to bolster the contribution of museums towards spreading democracy and participatory culture, it becomes necessary to devise methods for bringing together audience engagement and possibilities for artistic research in the creation of new knowledge. The article presents the Tingens Metod or the thing-based method as an opportunity to involve audiences in exploring museum objects. Based on the actor network theory, the object method capitalizes on the possibility of allowing objects to be at the center of gatherings in the museum. In order to ensure that work with the audiences does not remain only sporadic or, for example, limited to the domain of pedagogues, it is necessary to find different methods that would allow other departments and activities of the museum to cooperate with a wider audience.

Four workshops using the object-based method were held in cooperation between Malmö Museums and Malmö University. The workshops brought together teenagers, media technology and graphic design students, as well as young adults who discussed different objects found in the museum. We selected twelve items that had also been on display at the exhibition of sailors' memorabilia of the Malmö museums. The workshops took place on the Zoom platform using the Google Jamboard application, which set low technological barriers and encouraged participants to focus on the museum's objects in a way that a single thing rarely receives in the context of an entire exhibition. The participants talked about history, culture, migration, economic and trade relations, art, war and much more.

Focus on things makes it possible to lower the participation barrier, and with their questions and curiosity, participants can make their contribution towards work with museum collections. Linking the object-based method with artistic research allows us to examine the items by combining methods such as reading and discussion with, for example, drawing and the search for information on the Internet. In this way the self-confidence of the participants is boosted and their interest sparked. The object-based method can be part of the preparation of the exhibition, where participants can ask questions that the exhibition will later answer, or be part of the work with collections or discovery learning. Integrating the object -based method into the museum's activities through a range of different activities invites audiences to participate in a museum that will never be finished. Questions asked by visitors can reveal gaps in the museum's knowledge and create unexpected and miscellaneous connections. They can likewise help find new and interesting applications for collections that have a narrow field of meaning.

To draw a comparison from the world of technology, the museum can also be seen as operating in a beta version where audiences have been engaged in the development process and visitors can contribute to the continuous improvement of the exhibition by virtue of inclusive creative research.

 

Tingens metod – метод вовлечения аудитории, предполагающий исход из предмета

Пилле Пруульманн-Венгерфельдт, Джузеппина Аддоли, Мария Энгберги, Оса Харвард Мааре, Хассан Тахери

Предполагается, что в музеях как научных учреждениях должна проводиться научная работа, как и в академических институтах, т. е. ожидается публикация статей в журналах и глав в книгах, издание монографий. Вместе с тем в академической среде идут обсуждения о месте творческих исследований, каковым может быть осмыслено среди прочего и создание выставки. Для поддержки деятельности музеев в распространении демократии и культуры соучастия необходимо найти подходящие методы, чтобы объединить участие публики и возможности творческих исследований для создания новых знаний. В статье представлен предметный метод как возможность вовлечения аудитории в изучение музейных экспонатов. Исходя из акторно-сетевой теории, предметный метод сосредотачивается на возможности расположения экспонатов в центре скопления людей в музее. Чтобы проводимая с аудиторией работа не была лишь эпизодической или же, например, только задачей педагогов, необходимо найти подходы, чтобы и другие отделы музея могли сотрудничать с широкой публикой.

В рамках сотрудничества между Музеями и Университетом Мальмё состоялось четыре мастер-класса по предметному методу, в рамках которых подростки, студенты, изучающие медиатехнологии и графический дизайн, и взрослая молодёжь рассуждали о музейных экспонатах. Было выбрано двенадцать предметов на выставке памятных вещей моряков в Мальмё. Мастер-классы проходили на платформе Zoom с применением приложения Google Jamboard, что исключало технические сложности и способствовало сосредоточению на экспонатах внимания, которое отдельно взятый предмет редко получает в контексте выставки как единого целого. Участники мастер-классов говорили об истории, культуре, миграции, экономических и торговых отношениях, искусстве, войне и многом другом.

Фокусирование внимания на предметах позволяет снизить барьер участия, а участники посредством своих вопросов и любопытства могут внести вклад в работу с коллекциями. Объединение предметного подхода с творческим исследованием даёт возможность изучать предметы, комбинируя методы, например чтение и обсуждение вместе с рисованием и поиском информации в интернете, придавая таким образом уверенности участникам и подпитывая их интерес. Предметный метод может быть частью подготовки экспозиции, в ходе которой участники задают вопросы, ответы на которые будут даны непосредственно на выставке, или же стать частью работы с коллекциями или эвристического обучения. Интегрирование предметного метода в музейную работу через разного рода деятельность позволяет привлекать аудиторию к участию в работе музея, формирование которого не заканчивается никогда. Вопросы посетителей могут указывать на пробелы в музейных знаниях, создавать неожиданные и разносторонние связи, помочь найти новое интересное применение коллекциям со скромным семантическим полем.

Проводя параллель с миром технологий, музей можно рассматривать как бета-версию, в которой аудитория приобщается к процессу развития. Используя возможности вовлекающего творческого исследования, посетители имеют возможность внести свой вклад в постоянное пополнение экспозиций.

Downloads

Published

2023-04-11