Näituste kui teadusuuringute metodoloogia võimalused

Authors

  • Henrik Treimo

Abstract

Näituste kui teadusuuringute metodoloogia võimalused

Viimastel aastakümnetel on toimunud muuseumide intensiivne uuendamine, uue sisu on saanud ka nende struktuur ja prioriteedid. Selle käigus on teadustöö, mis varem oli seotud esemete kogumise, hooldamise ja eksponeerimisega, kaotanud oma keskse koha. Artikkel uurib, kuidas muuseumis toimuva uurimistöö rolli uuesti mõtestada ja muuseumi muude tegevustega siduda.

Artiklis välja pakutud meetodi eesmärk on tugevdada muuseumitööd, ühendades uurimistöö näitusega integreeriva jõuna, ehitades protsessi üles iidse „asja“ (thing) mõiste ümber. Rõhutades esemeid omavahel suhestatuna ja alati võistlevana ning muuseumi kui kohta, kus multidistsiplinaarse ja kaasava praktika abil asju korrastada, võib pakutav meetod, mis seob uurimistöö näituste tegemisega, ühendada muuseumi tugevused ja pakkuda teadlastele võimalust jõuda ainulaadsete uurimistulemusteni.

Sketches for a methodology on exhibition research

The past decades have witnessed an intense museum reformation including their structures and priorities. In the process, research that used to be interconnected with collecting, caring for and displaying objects has lost ground. The article addresses this dilemma by way of a proposed practice to reintegrate and rethink the role of research in the museum.

The methodology proposed in the article aims to strengthen museum work through a practice that reunites research with exhibition as an integrative force within the museum by arranging the process around the concept of the ancient “thing”. By emphasising objects as relational and always contested and the museum as an assembly to sort out things through a multi-disciplinary and inclusive practice, the proposed method for research through exhibition making may then unite the museum’s strengths and potential to deliver unique research outcomes.

Методология выставочных исследований Хенрик Треймо

В последние десятилетия музеи интенсивно обновлялись, новыми становились их структура и приоритеты. В этом процессе научная работа, связанная с собиранием, содержанием и экспонированием предметов, утратила свою актуальность. В статье предлагается способ переосмысления роли проводимой в музее научной работы и её реинтеграции в музейную деятельность.

Цель предлагаемого в статье метода заключается в усовершенствовании музейной деятельности путём объединения исследовательской работы с созданием выставок и выстраивания всего процесса вокруг исконного понятия «предмета» (thing). Подчёркивая, что предметы относительны и оспариваемы, а музей является местом упорядочения вещей посредством вовлекающих мультидисциплинарных практик, предлагаемый исследовательский метод может объединить разного рода музейную деятельность и дать возможность достичь уникальных результатов.

Published

2023-03-27