Mida mitte koguda? Ekspertidejärgne düstoopia ja esemete üleküllus

Authors

  • Sharon Macdonald
  • Jennie Morgan

Abstract

Mida mitte koguda? Ekspertidejärgne düstoopia ja esemete üleküllus

Artikkel põhineb projekti „Heritage Futures“ käigus tehtud uuringutel, mis keskenduvad kuraatorite rolli muutumisele. Tänapäeval peetakse kuraatoreid koostööpartneriteks, kes vahendavad inimeste ja esemete suhet. Kaasaegse igapäevaelu kuraatorid, kelle töömeetodid on seotud osaluse ja auditooriumide kaasamisega on justkui vastandatud kogude tundjast ekspertkuraatoriga. Peaksime siiski olema valvsad, et seda mitte liiga tugeva vastandusena näha.

Artikli eesmärk on selgitada kuraatori rolli muutumist ja põhjusi. Analüüsime, kuidas kuraator saab hakkama küsimusega, mida tänapäevases asjade ülekülluses ja väärtuste relatiivsuses koguda, alles hoida ja millest loobuda. Püüd tabada igapäevast ja tavalist, ning sotsiaalset mitmekesisust, toob kaasa vajaduse üha enam ja enam koguda ning palju teisi utoopilisi eesmärke, mille puhul oleks ehk abiks pragmaatiline utopism.

What not to collect? Post-connoisseurial dystopia and the profusion of things

The article draws upon research on the changing role of curators that was undertaken within the framework of the Heritage Futures project. Today, curators are seen as cooperative partners who mediate the relationship between people and objects. Curators of contemporary quotidian life, whose work methods are related to participation and the involvement of audiences, are as if an antipode to expert curators with their comprehensive knowledge of collections. However, we should be careful not to perceive this opposition as being too clear-cut.

The purpose of the article is to explain the changes in the curator’s role and the reasons behind them. We will analyze how the curator can deal with the issue of what to collect and keep, and what to relinquish in the contemporary profusion of things and relativity of values. The attempt to capture the everyday and ordinary, while upholding social diversity, can lead to a need to collect more and more as well as many other utopian goals, which might perhaps be tempered by pragmatic utopianism.

Чего не стоит собирать? Постэкспертная дистопия и изобилие предметов

Шерон Макдональд, Дженни Морган

Статья основывается на исследованиях, проводившихся в рамках проекта «Heritage Futures» и рассматривавших изменение роли кураторов. Сегодня кураторы считаются партнёрами для сотрудничества, являясь посредниками между людьми и экспонатами. В современной повседневной жизни кураторы, чьи методы работы связаны с участием и вовлечением аудитории, как бы противопоставляются кураторам-экспертам, являющимся знатоками коллекций. Но следует быть настороже, чтобы не увидеть в этом чрезмерного противопоставления.

Цель статьи заключается в определении изменения роли куратора и выявлении его причин. Также проводится анализ того, как кураторами решается вопрос, что нужно собирать и сохранять, а от чего следует отказаться в условиях сегодняшнего изобилия вещей и относительности ценностей. Стремление собирать обычное и повседневное, а также социальное разнообразие обусловливают необходимость собирать всё больше и больше, равно как и другие утопические цели, чему, возможно, мог бы посодействовать прагматический утопизм.

Published

2023-03-27

Issue

Section

Artiklid