Etnograafiapärandi määratlemisest ja kogumisest Eesti muuseumides

Authors

  • Jana Reidla
  • Ene Kõresaar
  • Kirsti Jõesalu

Abstract

Etnograafiapärandi määratlemisest ja kogumisest Eesti muuseumides

Artiklis uuritakse, kuidas mõistavad Eesti muuseumid etnograafiapärandit. Täpsemalt otsitakse vastust küsimustele, kuidas avaneb etnograafiapärandi mõiste muuseumide erinevate praktikate kaudu. Analüüsitakse, millistest kriteeriumidest lähtuvad muuseumid esemete etnograafiakogudesse määramisel, milliste dilemmade ees valikutegemisel seistakse ja kuidas neid praktikas lahendatakse. Näidatakse, et esemete etnograafiakogudesse määramine on olnud tunnetuslik ja subjektiivne tegevus ja on seda jätkuvalt. Peamisteks etnograafilisuse kriteeriumideks on olnud sotsiaalne päritolu (talukeskkond, mida vastandatakse linna- ja mõisamiljööle) ja valmistamisviis – käsitsi valmistamine ja traditsiooniliste töövõtete kasutamine, mida vastandatakse nn vabrikutoodangule ja poekaubale. Omaette määratlusest lähtuvad etnilise või sotsiaalse grupi elulaadile keskenduvad muuseumid ja need, mille in situ püsiekspositsioon tingib klassikalisemas mõttes etnograafilise sisu (talu- ja vabaõhumuuseumid). Samas on eri kriteeriumide korraga kasutamine andnud praktikas erinevaid tulemusi. Püüd etnograafiapärandit ajaliselt määratleda 20. sajandi esimese veerandi või esimese poolega on etnograafiakoguga muuseumides kaasa toonud uuemate käsitsi valmistatud esemete „erikohtlemise“. Eeskätt hõlmab see tänapäeval valmistatud tekstiilkäsitööesemete paigutamist etnograafiakogusse. Probleemsete valikute kuhjudes on mõned muuseumid etnograafiakogu „külmutanud“, mõned kasutavad topeltsuhtumist varem seatud ajalistesse ja muudesse etnograafilisuse kriteeriumidesse. Muuseumid otsivad kogude komplekteerimisel ja korraldamisel viise, kuidas etnograafiapärandile varem seatud kitsastest piiridest mööda minna ning käsitleda argikultuuri kui tervikut. Üheks selliseks praktikaks on eraldi tekstiilikogu moodustamine.

Seega on etnograafiline pärand (etnograafiline ese) muutuv konstruktsioon mitte ainult kaasaegse etnoloogiateaduse, vaid ka muuseumipraktika seisukohast. Sõnastatud kogumispõhimõtted mõjutavad muuseumide kogumispraktikaid ehk üldisemalt seda, millist pärandit tuleviku jaoks luuakse. Samas ka vähem ametlikud suundumused, nagu lähiajaloo esemete kogumise keerukus, lugude eriline tähtsustamine eseme väärtuse hindamisel, kogudega töötavate spetsialistide vähesus ja halvad hoidlatingimused, on olulised faktorid tulevikupärandi loomes. Ka abikogude ja koopiaesemete teema on muuseumitöö praktikas palju suurema tähtsusega, kui see ilmneb kogumispoliitika dokumentidest.

 

Defining and collecting ethnographic heritage in Estonian museums

This article examines how Estonian museums understand ethnographic heritage. More specifically, it is an attempt to answer the questions of how the concept of ethnographic heritage is made visible through museums’ various practices. An analysis of what criteria museums use when assigning objects to ethnographic collections is submitted as well as a description of what dilemmas they face when making a choice, and how these dilemmas are resolved in practice. It was demonstrated that assigning objects to ethnographic collections has been and continues to be a cognitive and subjective activity. What has served as the main ethnographic criteria is the object’s social origin (a farm environment, which is contrasted with the urban and manor milieu) and the method of production — manual production and the use of traditional work methods, which is contrasted with factory production and store-bought goods. Museums that focus on the way of life of an ethnic or social group rely on their own set of defining principles, as do those whose permanent in situ exposition dictates the ethnographic content in a more classical sense (farm and open-air museums). At the same time, the simultaneous use of disparate criteria has led to different results in practice. The effort to define ethnographic heritage as dating from the first quarter or first half of the 20th century has resulted in a "special treatment" of newer hand-made objects in museums with ethnographic collections. This mainly affects the placement of contemporary textile handicrafts in an ethnographic collection. Faced with the build-up of problematic choices, some museums have "frozen" their ethnographic collections, while others have adopted a dual attitude to previously set temporal and other criteria of ethnographicity. When assembling and organizing collections, museums are looking for ways to bypass the narrow boundaries previously set for ethnographic heritage and are attempting to view everyday culture as a whole. One such practice is the formation of a separate textile collection.

Thus, ethnographic heritage (ethnographic object) is a changeable construction not only from the perspective of modern ethnological science, but also from the perspective of museum practice. Explicit collecting principles have an impact on the museums’ collection practices, or more generally, what kind of heritage is being created for the future. At the same time, less formal trends, such as the difficulty of collecting objects from recent history, or the special importance of stories in assessing the value of an object, or the lack of specialists working with collections and poor storage conditions are all important factors in the creation of future heritage. The subject of auxiliary collections and replicas is also of much greater significance in the practice of museum work than it appears from the formulated collection policy.

 

Определение этнографического наследия и его собирание в музеях Эстонии

Яна Рейдла, Эне Кыресаар, Кирсти Йыэсалу

В статье рассматривается восприятие этнографического наследия музеями Эстонии. Авторы задаются вопросом, каким образом понятие этнографического наследия раскрывается в различных музейных практиках. Также проводится анализ принципов распределения предметов по этнографическим коллекциям и выявляется, какие дилеммы стоят при этом перед музейными работниками и каким образом они решаются на практике. Распределение предметов по этнографическим коллекциям происходило интуитивно и субъективно, каковым оно остаётся и сейчас. При этом основными критериями этнографичности служили социальное происхождение (крестьянская среда, противопоставляемая обстановке в городах и поместьях) и способ изготовления (ручное производство и использование традиционных приёмов изготовления против фабричной продукции и покупного товара). Из особого определения этнографического наследия исходят музеи, сосредотачивающие своё внимание на образе жизни какой-либо этнической или социальной группы, а также музеи, в которых постоянные экспозиции in situ предопределяют этнографическое содержание в более классическом смысле (музеи-хутора и музеи под открытым небом). Вместе с тем одновременноe использование разных критериев на практике приводило к разным результатам. Стремление музеев, обладающих этнографическими коллекциями, датировать этнографическое наследие первой четвертью или первой половиной ХХ века повлекло за собой «особое обращение» с более новыми предметами ручного изготовления. Прежде всего это касается помещения предметов ручной работы из текстиля, изготовленных в наши дни, в этнографические коллекции. По причине накопления проблемных случаев при сортировке предметов некоторые музеи «заморозили» свои этнографические коллекции, некоторые прибегают к двойному пониманию ранее установленных временных и прочих критериев этнографичности. Комплектуя и организуя коллекции, музеи ищут способы обойти узкие границы, установленные ранее для этнографического наследия, и рассматривать бытовую культуру как целое. Одна из применяемых практик – создание отдельной коллекции текстиля.

Итак, этнографическое наследие (этнографический предмет) является изменяющейся конструкцией не только с точки зрения современной этнологической науки, но также с позиции музейной практики. Сформулированные принципы собирания оказывают влияние на практики собирания и в целом на то, какое наследие создаётся сегодня для будущего. Вместе с тем менее официальные направления, такие как сложность собирания предметов недавнего прошлого, придание особой значимости историям при определении ценности предмета, недостаток специалистов для работы с коллекциями, плохие условия хранения также являются важными факторами в создании наследия будущего. Кроме того, вопрос подсобных коллекций и копий предметов в музейной практике также имеет намного большее значение, чем это обозначено в документах по собирательской политике.

Downloads

Published

2024-02-12