Muuseumikogude potentsiaali kaardistamine päritolu-uuringute kaudu

Authors

  • Jaanika Vider

Abstract

Muuseumikogude potentsiaali kaardistamine päritolu-uuringute kaudu

Maria Czaplicka kogu uurimine aitas paremini mõista etnograafiliste välitööde loomust 20. sajandi alguses, tõstis esile ebamoraalset hauarüüstamist, kuid näitas ka, et etnograafid oli tihedalt seotud oma põliselanikest võõrustajatega. Antropoloogilised välitööd Siberis ja loominguline töö koguga on lisanud uue dimensiooni kogu mõistmisse evengi ilmavaatest ja tänapäeva elust lähtuvalt. Kui antropoloogilise päritolu-uuringu juhtumiuuring, näitab Czaplicka kogu, et laiahaardeline uurimistöö loob geertzilikus mõistes „tiheda kirjelduse“, mille abil saab luua representatsioone ja interpretatsioone, mis toovad erinevad maailmavaated ühte ruumi.

Tänapäeva üha rohkem polariseeruvas maailmas kutsuvad protestiliikumised nagu seda on Black Lives Matters või ka kliimamuutusest kõnelev Extinction Rebellion üles inimesi märkama omavahelist seotust, pidama lugu erinevatest reaalsustest ning maailmavaadetest ning võtma poliitilist vaatepunkti. Muuseumides olevate esemete võime välja tuua mitmed narratiive ning rääkida ühel ja samal ajal mitmest ajaloost lubab neil kõnetada inimesi ning luua teatud episteemilist ning tähenduslikku ruumi. Päritolu-uuringud nende kõige laiemas mõistes aitavad leida erinevaid narratiive, mõista, miks ja kuidas esemeid koguti ning mis on olnud nende roll teatud reaalsuse loomisel meie ühiskonnas ning samas suhestuda alternatiivsete maailmavaadetega. Mõistes, kust ja kuidas on tulnud esemed meie muuseumidesse, saame paremini seletada, miks levivad meie ühiskonnas teatud vaated. Teades, mida need esemed kogukondadele tähendavad, võime luua n-ö kontaktitsooni, kus maailmavaated saavad kohtuda ning põrkuda. Siinkohal nõustun Euroopa muuseumifoorumi esinaise Jette Sandahli arvamusega, et muuseumidel „tuleb üha enam just kogude sisu kontekstualiseerida ja arendada: mõelda sellele, mida esemed meile räägivad ja kelles, kuidas peegeldavad minevikku“ (Aljas 2022: 36).

Kirjandus

Aljas, Agnes. 2022. Enam pole aega eitada. Intervjuu Euroopa Muuseumifoorumi esimehe Jette Sandahliga. – Sirp 20 (3892), 20. mai: 35–36.

 

Mapping museum collections’ affordances and potential through provenance research

This article focuses on the possibilities created through provenance research in the museum. Setting out current interest in provenance research against the backdrop of antiracist and decolonial movements such as Black Lives Matter and Rhodes Must Fall, the article focuses specifically on the history of research in ethnographic museums shaped by legislative acts such as NAGPRA in the USA, critical thinking about representational practices in anthropology, and collaborative work with originating communities.

Using the Siberian collection acquired by Maria Czaplicka in 1914 and held at the Pitt Rivers Museum in Oxford as a case study, I argue that broad-ranging and open-ended provenance research akin to anthropological fieldwork allows to uncover different narratives pertaining to museum objects. It enables to understand why and how the objects were brought to the museum, the kinds of epistemic realities they have helped to build but also to attend to different cultural meanings and realities embedded in these objects.

A close historical study of the Czaplicka collection has added to our understanding of the nature of ethnographic research in the early 20th century, brought to attention immoral acquisition of grave goods and human remains during the Siberian expedition but also highlighted close relations between ethnographers and their Indigenous hosts. Contemporary fieldwork in Siberia and creative engagement with the collection have further broadened the understanding of the origin of these objects in relation to Evenki worldview and lived experience. Through such nuanced research, a “thick description” emerges that enables a museum interpretation that can speak to the emergence of drifts and fault lines in the society, bring different worldviews into one space, and within that space address topics of global concern.

 

Выявление возможностей и потенциала музейных собраний через изучение происхождения объектов

Яаника Видер

Статья посвящена возможностям, создаваемым в результате изучения происхождения объектов. Описывая наблюдающийся интерес к изучению происхождения на фоне антирасистских и деколониальных движений, таких как Black Lives Matters и Rhodes Must Fall, в статье обращается особое внимание на историю соответствующих исследований в этнографических музеях, сформированных законодательными актами, такими как NAGPRA в США, на критические размышления о репрезентативных практиках в антропологии и на сотрудничество с сообществами происхождения объектов.

На примере сибирской коллекции, приобретённой Марией Чаплицкой в 1914 г. и хранящейся в Музее Питт-Риверса в Оксфорде, я доказываю, что широкое и открытое изучение происхождения объектов, подобное антропологическому полевому исследованию, даёт возможность выявить различные нарративы, относящиеся к музейным объектам. Это позволяет понять, почему и каким образом предметы были привезены в музей, какие эпистемологические реалии они помогли сконструировать, а также обратить внимание на различные культурные смыслы и реалии, заложенные в этих объектах.

Тщательное историческое изучение коллекции М. Чаплицкой углубило наше понимание природы этнографических исследований начала ХХ века, привлекло наше внимание к безнравственному приобретению погребального инвентаря и человеческих останков во время сибирской экспедиции, а также выявило близкие отношения между этнографами и принимавшими их хозяевами. Современные полевые исследования в Сибири и креативное взаимодействие с коллекцией ещё больше расширили наше понимание происхождения объектов, касающихся эвенкийского мировоззрения и живого опыта. Благодаря подобному детальному изучению появляется «насыщенное описание», делающее возможной музейную интерпретацию, которая может говорить о тенденциях и разломах в обществе, объединять различные миропонимания в одном пространстве и затрагивать в этом пространстве глобальные проблемы.

Downloads

Published

2024-02-12