Aeg, sotsiaalse aja kiirenemine ja ajalised taktikad Eesti muuseumitöötajate vaates

Authors

  • Krista Lepik

Abstract

Aeg, sotsiaalse aja kiirenemine ja ajalised taktikad Eesti muuseumitöötajate vaates

Selle artikli eesmärk on selgitada muuseumitöötajate kogemustele tuginedes ajakasutust ja sotsiaalse aja kiirenemise ilminguid ning määratleda sellest tulenevaid ohukohti ja hakkama saamise taktikaid muuseumides. Ehkki teatud ajalised aspektid, nagu tähtajad või töö kestus on muuseumitööd suunavates dokumentides sageli selgelt fikseeritud, on aeg tüüpiliselt reguleeritud nüanssidest mitmetahulisem nähtus. Seega, pöörates tähelepanu erinevatele aja dimensioonidele ning arutades sotsiaalse aja kiirenemise sümptomite ja probleemide üle, avaneb meile selgemini nii teoreetilises kui ka praktilises mõttes üks võimalike konfliktide allikas kiires igapäevatöös.

Tuginedes sotsiaalse aja kiirenemise teooriatele, on võimalik käsitleda ka aja raskesti mõõdetavaid, s.o subjektiivseid ja sotsiaalseid tahke. Nimetatud teoreetilist raamistikku lähtepunktina võttes tugineb see artikkel kaheksa Eesti muuseumitöötajaga toimunud poolstruktureeritud intervjuudele, mida olen analüüsinud konstruktivistliku põhistatud teooria printsiipidest lähtuvalt. Uurimuse jaoks andmete kogumine jääb tööalaselt murrangulisse aega 2020. aasta kevadel, mil eriolukorra tõttu suleti muuseumid külastajatele alguses täielikult ning julgustati ka muuseumide töötajaid kasutama senisest paindlikumaid töövorme. Eriolukorrast ja koroonakriisist põhjustatud muutusi on seega käsitletud ka selles artiklis.

Aja mõtestamine üldisemalt, tööülesannete paljusus ning sotsiaalne surve aja planeerimisel on kolm olulist ajaga seonduvat teemat. Kõik kolm on seotud kontrolliga oma tööaja üle ja sellest tulenevalt on võimalik välja kujundada ka taktikaid nendest kolmest teemast tulenevate probleemidega toime tulemiseks. Aja võtmine süvenemist nõudvateks ülesanneteks (sest kiired, pealiskaudsemat tegemist võimaldavad ülesanded pressivad end tööpäeva nagunii), tööpäevas fikseeritud ja vabalt planeeritud tegevustega arvestamine, ajaliste puhvrite loomine on mõned aspektidest, mille kaudu on tajutav aja mõtestamine. Mitmekesised tööülesanded, mis 2020. aastal eriolukorra saabudes said omakorda lisa, pikemad-lühemad ümberlülitumised ülesandelt teisele ja ka tagasi, nipid tööülesannete haldamiseks peegeldavad tööülesannete paljususe analüütilist tahku. Pidev arvestamine kolleegide, külastajate ja huvirühmadega, tööalased rütmid nii päeva, nädala kui ka aasta tasandil, kohesuse surves piiride seadmine aga on mõned aja planeerimisega kaasneva sotsiaalse surve ilminguist. Kõigi kolme ajalise teema lõikes toimub töös teatava tasakaalu otsimine nii muuseumitöötaja kui ka muuseumi tasandil, kusjuures tasakaal võib seisneda erinevates detailides. Seda enam on vajalik mõtestada ajakasutust selle mitmekesisuses osana muuseumitööalasest vaiketeadmusest, mis vajab tutvustamist ka uutele kolleegidele ning millega tuleb arvestada muuseumitööga lähedalt kokkupuutuvate valdkondade esindajatega (nt õpetajad, ajakirjanikud) suhtlemisel ja koostöö tegemisel.

 

Time, the acceleration of social time and temporal strategies from the perspective of Estonian museum employees

This article seeks to map out the use of time and instances of acceleration of social time as experienced by museum employees. It is also an attempt to delineate the danger points resulting from the acceleration of social time and the respective coping strategies employed in museums. Although certain aspects of time, such as deadlines or duration of work, are often clearly fixed by the documents guiding museum work, time is a more multifaceted phenomenon than the typically regulated time units would suggest. Thus, by paying attention to different dimensions of time and discussing the symptoms and problems of the acceleration of social time, we may gain a clearer understanding of one of the sources of possible conflicts in hectic everyday work, both theoretically and practically.

Drawing on the theories of acceleration of social time, it is also possible to address some of the more difficult-to-measure aspects of time, i.e. its subjective and social aspects. Taking this theoretical framework as a starting point, this article draws upon semi-structured interviews conducted with eight Estonian museum workers. The interviews were analyzed using the tenets of constructivist grounded theory. The collection of data for the research took place in the disruptive spring of 2020, when due to the emergency situation, museums were initially completely closed to visitors and museum employees were encouraged to use more flexible work forms than before. The changes caused by the emergency situation and the corona crisis are therefore also discussed in this article.

With regard to time, there are three major topic areas: the conceptualization of time more generally, a multitude of work tasks and social pressure in time management. All three topics are related to the gaining of control over one's work time, and as a result, it is possible to develop strategies to overcome the challenges faced in these three areas. Some of the aspects through which time conceptualization may be perceived include: setting aside time for tasks that require deeper focus (as urgent, more superficial tasks press their way into the working day anyway), balancing between scheduled and freely planned activities in the working day and the creation of time buffers. Miscellaneous work tasks that multiplied even more with the arrival of the emergency situation in 2020 reflect the multitude of work tasks, as do longer- and shorter-term shifts of attention from one task to another and then back again as well as the techniques for managing work tasks. Some of the manifestations of social pressure accompanying time management include the continual attention to colleagues, visitors and interest groups, the daily, weekly and yearly work rhythms as well as the drawing of boundaries necessitated by the urgency of some tasks. In all three of the topic areas regarding time, there is a search for a certain temporal balance in work activities both at the level of the museum employee and the museum, while the balance may consist of various details. It is all the more necessary to understand the use of time in its entire multiplicity as part of the default knowledge of museum work which needs to be introduced to new colleagues as well, and which must be taken into account when communicating and cooperating with representatives of fields closely related to museum work (e.g. teachers, journalists).

 

Время, ускорение социального времени и временные тактики в представлении музейных работников Эстонии

Криста Лепик

Цель статьи заключается в систематизации данных об использовании времени и о проявлениях ускорения социального времени в музеях, исходя из разнообразного опыта музейных работников, а также в выявлении угроз, обусловленных ускорением социального времени, и в определении тактик, помогающих справляться с этим. Несмотря на то, что определённые временные аспекты, такие как сроки или продолжительность рабочего времени, зачастую зафиксированы в документах, регламентирующих музейную работу, время является более многогранным явлением, нежели регулируемые временные нюансы. Таким образом, обращая внимание на разные временные измерения и обсуждая симптомы и проблемы, связанные с ускорением социального времени, нам как в теоретическом, так и практическом смысле яснее открывается один из возможных источников конфликтов стремительных рабочих будней.

Опираясь на теории ускорения социального времени, можно рассмотреть даже трудно измеряемые, т. е. субъективные и социальные аспекты времени. Эти теоретические рамки служат исходным пунктом в данной статье. Автор делает анализ полуструктурированных интервью с восемью работниками эстонских музеев, исходя из принципов конструктивистской обоснованной теории. Сбор данных для исследования пришёлся на поворотный в профессиональном плане период весной 2020 года, когда ввиду чрезвычайной ситуации музеи полностью закрывались для посетителей, а работников призывали использовать более гибкие формы работы. Изменения, обусловленные чрезвычайной ситуацией и кризисом по причине короны, также рассматриваются в статье.

Осмысление времени вообще, множество трудовых обязательств и социальное давление – три важных темы, связанные со временем. Все три темы связаны с контролем над рабочим временем, и поэтому возможным является формирование тактик, помогающих справиться с проблемами, вытекающими из этих трёх тем. Время, необходимое для решения задач, требующих сосредоточения (поскольку срочные задачи, допускающие беглого решения, приходится выполнять так или иначе), зафиксированные задачи и задачи, свободно планируемые в течение дня, временные буфера – лишь некоторые из аспектов, посредством которых ощущается время. Разнообразные рабочие задачи, которых стало больше с введением чрезвычайной ситуации в 2020 году, короткие или долгосрочные переключения с одной задачи на другую и обратно, хитрости управления рабочими задачами отражают аналитический аспект их изобилия. В свою очередь, необходимость постоянно считаться с коллегами, посетителями и группами интересов, рабочие ритмы на уровне дня, недели и даже года, обозначение границ по причине безотлагательности – некоторые проявления социального давления, сопутствующего планированию времени. В срезе этих трёх тем происходит поиск определённого временного равновесия как на уровне музейного работника, так и музея, при этом равновесие может заключаться в различных деталях. Тем более необходимо осмыслить использование времени в полном его разнообразии как часть базовых знаний, касающихся музейной работы, с которыми нужно знакомить новых коллег и которые следует учитывать при общении и сотрудничестве с представителями смежных сфер (например, с учителями, журналистами).

Downloads

Published

2024-02-12