Ärimudelite analüüs Eesti muuseumite näitel

Authors

  • Birgit Prikk

Abstract

Ärimudelite analüüs Eesti muuseumite näitel

Artikli autori hinnangul on Eesti muuseumide areng enim mõjutatud riigi kultuuripoliitikast ja rahastamismudelist. Rõhutatult mittetulunduslike organisatsioonidena on muuseumid täna ühiskonna teenistuses, luues väärtust oma unikaalsel, eelkõige ajaloomälu koguval, säilitaval, uurival ja esitaval moel. Muuseumi kui mäluasutuse funktsioone täites ei ole see probleemiks, sest mäluasutuse funktsioone riik või omavalitsus valdavalt ka toetab. Muuseumi kui atraktsiooni puhul tuleb ambitsioonide latt seada kõrgemale ning tagada konkurentsivõimeline asjakohaste oskuste ning ressursside olemasolu.

Kuivõrd enamiku suuremate muuseumide puhul on põhirahastajaks riik või kohalik omavalitsus, keskendub kogu muuseumide planeerimisloogika valdavalt seadustes ja määrustes esitatud rahastustingimustele. See pärsib aga oluliselt omatulu teenimisega seotud tegevuste väljaarendamist, sest ressursid on suunatud „riikliku tellimuse“ tingimuste täitmiseks. Enamiku muuseumide puhul on omatulu teenimise ambitsioonikus üsna madal – tegutsetakse väga piiratud ressursside tingimustes ning tegelik potentsiaal on suures osas kasutamata. Konkureerimaks atraktsioonina ka elamusteenuste turul, tuleb muuseumidel investeerida ka elamusliku külastuskeskkonna ja lisateenuste väljaarendamisse kogu külastaja teekonna lõikes. Uued trendid ei kujune välja mitte enam aastate, vaid päevadega. Ootustele, mida tingib turu nõudlus, tuleb reageerida kiiremini, ajakohasus on saanud võrdväärseks asjakohasusega ekspositsioonide loomisel ja külastuskeskkonna välja arendamisel.

Nii külastuskeskkonna vaates kui ka tervikuna on muuseumide arengus näha trende, mis on mõjutatud uute tehnoloogiate ja intellektuaalomandi kasutuselevõtust, aga ka sotsiaalmeedia arengust ja elustiilitrendidest. Muuseumid külastuskeskkondadena peavad järjest enam kohanduma külastajate ootuste ja vajadustega nii huvide, elustiili kui ka olmeliste vajaduste tasandil. Elamusliku külastuskogemuse pakkumiseks ei piisa ainult atraktiivse näituse korraldamisest, kõik külastaja teekonna etapid peavad olema lõpuni läbi mõeldud ning asjakohaselt sisustatud. Ainult selliselt toimides on võimalik järjest suurenevas konkurentsisituatsioonis jätkusuutlikult tegutseda.

Kokkuvõtvalt tuleb tunnistada, et külastajate ootused muuseumidele muutuvad järjest kõrgemaks ning konkurentsis püsimiseks tuleb elamuslikkuse nimel järjest enam pingutada. Muuseumid nii teadus- ja haridusasutustena kui ka turismiatraktsioonidena seisavad muutusi eeldavate väljakutsete ees üle maailma. Kas ja kuidas need proovikivid vastu võetakse ja ületatakse, sõltub sellest, millises küpsusfaasis on turg konkreetses riigis ja milline on asukohariigi muuseumide rahastamise mudel. Riigi toetusel tegutsevad muuseumid saavad endale lubada suuremat vabadust haridus- ja teadustegevuse suunal ning võivad loobuda kommertsliku ning meelelahutusliku sisuga tegevustest, jäädes külastuskeskkonna arendamisel piiridesse, mis haakub otseselt ja ainult muuseumi kui mäluasutuse väärtusruumi ja tegevuseesmärkidega. Kui tulu teenimise eesmärgid on kõrged, peavad muuseumid lisaks teadus- ja haridustegevusele panustama ka atraktiivse külastuskeskkonna ja lisateenuste arendamisse. Vastasel juhul ei ole nad turul võrdluses teiste atraktsioonide jm rekreatiivse iseloomuga teenustega konkurentsivõimelised.

 

Analysis of business models using the example of Estonian museums

According to the author of this article, the developments of Estonian museums are most influenced by the country's cultural policy and funding model. As emphatically non-profit organizations, museums today are at the service of society and seek to create value in their own unique way through collecting, preserving, researching and presenting historical memory. This does not cause any problems as long as a museum functions as a memory institution, since the functions of a memory institution are largely supported by the state or municipality. In the case of a museum as an attraction, however, the bar of ambitions must be set higher and the availability of competitive relevant competences and resources must be ensured.

Since the state or local government is the main financier of most of the major museums, the entire planning logic of museums mainly focuses on the funding conditions stated in the laws and regulations. However, this significantly inhibits the development of activities related to the raising of private revenue, as resources are directed towards the fulfilling of conditions set by the ‘state commission’. For most museums, the ambition to generate private revenue is quite low—their activities are constrained by limited resources and the real revenue potential is largely untapped. In order to compete as an attraction in the experience services market, museums must also invest in the development of an experiential visitor environment and additional services throughout the visitor's journey. New trends are no longer set in years, but in days. Expectations that are raised by the market demand must be responded to more quickly, for timeliness has become equivalent to relevance in creating expositions and developing the visitor environment.

Both from the perspective of the visitor environment and taken as a whole, it is possible to detect trends that are influenced by the introduction of new technologies and intellectual property, as well as social media developments and lifestyle trends. Museums as visitor environments must adapt more and more to the expectations and needs of visitors in terms of their interests, lifestyle and everyday needs. To provide an experiential visitor experience, it is not enough to just organize an attractive exhibition, all stages of the visitor's journey must be thoroughly thought out and appropriately furnished. It is only by doing this that it is possible to operate sustainably in an ever-increasingly competitive situation.

In summary, it has to be acknowledged that visitors' expectations of museums are becoming more and more demanding, and in order to remain competitive ever greater effort must be directed towards experience. Both as research and educational institutions and as tourist attractions, museums all over the world face challenges that require change. Whether and how these challenges are accepted and overcome depends on the maturity stage of the market in a particular country and the financing model of the museums. Museums operating with the support of the state can afford to have greater freedom in undertaking educational and research activities and can afford to forgo activities with commercial and entertainment content. Such museums can afford to develop visitor environments that directly and exclusively dovetail with the value space and operational objectives of the museum as a memory institution. If the revenue goals are set at a high level, in addition to research and educational activities, museums must also contribute to the development of an attractive visitor environment and additional services. Otherwise, they will not be competitive in the market in comparison with other attractions and other recreational services.

 

Анализ бизнес-моделей на примере музеев Эстонии

Биргит Прикк

По оценке автора статьи, на развитие музеев Эстонии более всего влияют культурная политика и модель финансирования. Будучи сугубо некоммерческими организациями, музеи состоят на службе у общества и создают ценности в своей уникальной манере, собирая, сохраняя, изучая и экспонируя историческую память. Это не является проблемой, пока музей выполняет свои функции в качестве института памяти, поскольку преимущественно именно эти функции поддерживаются государством или местными самоуправлениями. В случае функционирования музея как аттракциона планку амбиций следует приподнять и обеспечить наличие соответствующих конкурентоспособных компетенций и ресурсов.

В силу того, что большинство крупных музеев финансируются преимущественно государством или местными самоуправлениями, логика планирования деятельности музеев исходит преимущественно из условий финансирования, прописанных в законах и постановлениях. Это существенно сдерживает развитие деятельности, нацеленной на получение собственного дохода, поскольку ресурсы музеев направлены на выполнение условий «государственного заказа». Большинство музеев недостаточно амбициозны в плане зарабатывания – работа проводится в условиях очень ограниченных ресурсов, и их реальный потенциал во многом остаётся невостребованным. Конкурируя на рынке развлекательных услуг в качестве забавы, музеям следует вкладывать капитал в развитие развлекательной среды и дополнительных услуг на всём пути следования посетителя. Новые тренды формируются уже не за годы, а в течение дней. На ожидания, обусловленные спросом на рынке, следует реагировать быстро, а соответствие экспозиций и музейной среды требованиям времени сегодня стало таким же значимым, как и содержание. Как в музейной среде, так и в целом в развитии музеев прослеживаются тенденции, обусловленные внедрением новых технологий и интеллектуальной собственностью, а также развитием социальных сетей и трендами в жизненном стиле. Музей как визитная среда, предназначенная для посетителей, должен всё более приспосабливаться к ожиданиям и требованиям посетителей как на уровне их интересов и жизненного стиля, так и на уровне бытовых нужд. Чтобы впечатлить посетителя, недостаточно лишь создать привлекательную выставку, все этапы на пути его следования должны быть досконально продуманы и уместным образом организованы. Только таким образом музей сможет устойчиво развиваться во всё более конкурентных условиях.

Таким образом, следует признать, что посетители музеев становятся всё более требовательными, и для сохранения конкурентоспособности музеям необходимо прикладывать всё больше усилий, чтобы обеспечить посетителей впечатлениями. Перед музеями как научно-образовательными и туристическими развлекательными учреждениями стоят задачи, требующие перемен. Так обстоят дела во всём мире. Каким образом и будут ли решаться эти задачи, зависит от того, в какой фазе готовности находится рынок в конкретном государстве и какова модель финансирования музеев в данном государстве. Музеи, финансируемые государством, могут позволить себе бoльшую свободу в научно-образовательном направлении и отказаться от деятельности коммерческого и развлекательного характера, развивая музейную среду в рамках, определяющих ценности и назначение музея напрямую и исключительно как института памяти. А если музеи имеют амбициозную цель получать доход, то помимо научной и образовательной деятельности они должны инвестировать в развитие привлекательной музейной среды и дополнительных услуг. В противном случае они не будут способны конкурировать с другими развлекательными и прочими услугами рекреативного характера.

Downloads

Published

2024-02-12